การพัฒนาการสอนเสริมส่วนปฏิบัติการในรายวิชาวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และสามารถใช้งานได้จริง
Development of special laboratory course on electrical network analysis for active-based learning and practical prototype

ประสูตร เดชสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received March 11, 2019
Revised May 19, 2019

บทคัดย่อ
บทความจะนำเสนอการปรับการสอนในส่วนเสริมปฏิบัติการในวิชาวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและสามารถพัฒนาวงจรที่ออกแบบให้นำไปสร้างเป็นเครื่องต้นแบบใช้งานจริง โดยจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนคือ 1.ศึกษาปัญหาที่สามารถจะนำเครื่องมือหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ 2.ออกแบบวงจรและทำการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เช่น LTspice OrCAD 3.ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์(PCB; Printed circuit board) เพื่อนำไปสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับพัฒนาใช้งานจริง โดยจุดประสงค์ที่พัฒนาดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ออกแบบและสร้างวงจรไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อจบออกไปเป็นวิศวกรที่สามารถสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การออกแบบจนสู่กระบวนการผลิตในคนๆเดียว โดยใช้การเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เข้ามาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน และใช้การวัดผลแบบ KAPIS

คำสำคัญ : Outcome-based Education, KAPIS, การพัฒนาการสอน วิชาวิเคระห์โครงข่ายไฟฟ้า LTspice, EasyEDA, prototype

ABSTRACT
This paper presents the development of special laboratory in the course of electrical network analysis which students can design the circuits and develop them for practical prototype. The procedure consists of three steps as 1) To study and understand the problem and find the solution using equipment or electronic circuit. 2) To design and simulate by software for electrical analysis such as LTspice and OrCAD. 3) To design the printed circuit board for practical prototype. The objective of this development is that can help the students to design, create and make the practical prototype by using the outcome-based learning and KAPIS evaluation.

Keywords: Outcome-based Education, KAPIS, LTspice, EasyEDA, prototype.

pdf01pdf File Size: 717.87 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com