ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
Factors Affecting the Acceptance of Linking Data between Government and Business Sectors

อานนท์ หย่องฮวย และ อานนท์ ทับเที่ยง
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 อาคาร CB5 ชั้น 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Manuscript received April 5, 2019
Revised June 24, 2019

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยได้นำแนวคิดทฤษฎีหลักเกี่ยวกับ ทฤษฎีการยอมรับด้านเทคโนโลยี (UTAUT)  และ แบบจำลองทีดัดแปลงจากทฤษฎีการยอมรับด้านเทคโนโลยี (UTAUT) ทีใช้ในการศึกษาอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีข้อมูลแบบเปิด แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวคิดรัฐบาลเปิด Open Government Maturity Model (OGMM) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ด้านความสามารถทางดิจิทัล (Digital Capabilities) การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Policy Support) ความสมัครใจในการใช้งาน (Voluntariness Of Use) เพื่อศึกษาหาอิทธิพลของปัจจัยทั้งหมดต่อการยอมรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเก็บแบบสอบถามจำนวน 420 ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างภาครัฐและภาคธุรกิจที่เคยแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะทางเดียว (One-way Communication) หรือ ลักษณะสองทาง (Two-way Communication) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความสมัครใจในการใช้งาน การสนับสนุนจากภาครัฐ ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
This research is a study of Factors Affecting the Acceptance of Linking Data Between Government and Business Sectors. By applying the main theoretical concepts about Technology acceptance theory (UTAUT) and adapted models from the technology acceptance theory (UTAUT) used in the study influence on acceptance and use of open data technology. The concept of digital government development plans for economy and society And the concept of the Open Government Maturity Model (OGMM) to be used in creating a conceptual framework which consists of performance expectancy, Effort Expectancy, social influence, Digital Capabilities, Government Policy Support, Voluntariness of use to study the influence of all factors on the acceptance of data links between government and business sectors. By collecting 420 questionnaires from government and business sectors that used to exchange information on an online network such as one-way communication or two-way communication. That voluntary factors in use Government support Expectation and social influence Affecting the acceptance of government data linkage with statistical significance at the level of 0.05

Keywords: Data Integration, Open Data, Big Data, Data Science, Data Analytics, Innovation Management, Digital Transformation, Engineering Management.

pdf01pdf File Size: 609.12 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com