การศึกษาออกแบบการปรับปรุงขยายระบบประปาของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Rehabilitation and Extension Study for Water Supply System in Chombueng District of Ratchaburi Province

พนิดา สีมาวุธ และ ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received April 24, 2019
Revised June 19, 2019

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและขยายระบบประปาอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยในเบื้องต้นได้ทำการสำรวจพื้นที่โครงการ พบว่าเดิมทีอำเภอจอมบึง มีการจ่ายน้ำประปาด้วยน้ำบาดาลซึ่งประสบปัญหาคุณภาพน้ำไม่ดีประชาชนไม่นิยมบริโภค และยังไม่เพียงต่อความต้องการ ภายหลังจึงได้หาแหล่งน้ำดิบแห่งใหม่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของระบบประปาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า จากศึกษาพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งซึ่งมีระยะทางห่างออกไปจากพื้นที่โครงการประมาณ 19 กิโลเมตร มีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ำประปาได้ จึงได้พิจารณาการออกแบบโดยแยกออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีปรับปรุงและขยายระบบประปาโดยใช้น้ำดิบจากบ่อบาดาลร่วมกับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง และ กรณีปรับปรุงขยายระบบประปาโดยใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเพียงแห่งเดียว จากการศึกษาพบว่ากรณีที่ปรับปรุงขยายระบบประปาโดยใช้น้ำดิบจากบ่อบาดาลร่วมกับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งนั้นเหมาะสมที่สุดในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนื่องจากให้ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 15 ปี เท่ากับ 0.95 ซึ่งใกล้เคียง 1.0 มากที่สุด โดยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตจาก 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และปรับเปลี่ยนเส้นท่อบางช่วงให้มีความเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ค่าพารามิเตอร์ของการไหลในท่อเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ

คำสำคัญ : ปรับปรุงประปา, อ่างเก็บน้ำ, กำลังการผลิต

ABSTRACT
The aim of this study is to determine a fundamental appropriation for a rehabilitation and extension of water supply in Chombueng District, Ratchaburi Province. A primary survey demonstrated that Chombueng District has been supplied by ground water. With this unqualified water supply, community did not desire for any consumptions. In order to achieve an adequate need in the next 15 years, other raw water has been determined for supporting the extension of the water supply. Huai Mai Teng reservoir, where locates approximately 19 kilometer away from the project area, has a potential to supply an adequate raw water. This study has been divided into two cases. The first case was implemented by utilizing raw water from both ground water and Huai Mai Teng reservoir. Another case applied to Huai Mai Teng reservoir solely. As the result, the first case was economically indicated as the most appropriate alternative by providing a benefit-cost ratio of 0.95 with duration of 15 years. However, this case required an enhancing of daily capacity from 150 to 250 cubic meters. Some pipe sizes have been adjusted regarding a design criteria.

Keywords: Rehabilitation, reservoir, capacity.

pdf01pdf File Size: 748.79 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com