ปัญหาการดำเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทย

Problems for Business of Renewable Power Plants in Thailand
ทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์ วรานนท์ คงสง และ กิจบดี ก้องเบญจภุช
สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม,คณะวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received April 15, 2018
Revised December 11, 2018

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจทางด้าน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยทำให้สามารถเลือกประเภทโครงการโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการลงทุน ทำมีโอกาสประสบความสำเร็จในโครงการที่ลงทุน อีกทั้งยังเป็นการนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในส่วนของความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยบทความนี้ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นไปตามแนวทางการวิจัยเชิงเอกสารที่ อาศัยวิธีเชิงพรรณนาระบุถึงปัญหาของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าหมุนเวียนที่แต่ละประเภทที่มีโอกาสประสบเช่นเดียวกัน และระบุถึงปัญหาที่แยกเฉพาะประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่ทุกโครงการประสบเหมือนกัน ดังนี้ 1.เรื่องระบบสายส่งไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อเพื่อขายพลังงานไฟฟ้า 2.เรื่องการขอใบอนุญาต 3. เทคนิควิศวกรรม ส่วนประเด็นปัญหาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่จำแนกตามประเภทโครงการพบปัญหาดังนี้ 1.ด้านเชื้อเพลิงสำหรับ ในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 2. ด้านทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเนื่องจากการพึ่งพาธรรมชาติ เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานนำ้ขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คำสำคัญ: พลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ABSTRACT
This paper aims to study the problems of renewable energy plants project in Thailand for investors who want to do business in renewable power plants. The benefit of this paper is that the result will be the choices of investor to invest the project which is suitable for their business and success. It led to be success for the nation to develop the country with the main energy security also. Qualitative research is based on documentary research approach by descriptive methods which overview of renewable power plant project and specific issues in the term of common problem of every kind of renewable power plant. Moreover, problems that depend on type of renewable power plant will be described. The result has been shown that common problem of all renewable power plant is following, 1. The transmission line is not available for power plant to connect the feeder of cable. 2. The process of all permits is complicated. 3. The detail design from engineer who is lack of experience. The problems of renewable energy projects classified by type of project were as follows: 1. Lack of fuel occurs in biogas power plant, biomass power plant and waste to energy power plants. 2. The appropriate location due to the dependence on nature. It occurs in small hydro power plants, wind power plant and solar power plant.

Keywords: renewable energy, renewable power plant

pdf01pdf File Size: 764.78 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com