ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจัดการเอกสาร Intelligent Documents: Factors Affecting Decision Making of Purchasing Intelligent Documents Application

ญาณินท์ เคียนตะคุ อานนท์ ทับเที่ยง และ ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Manuscript received June 8, 2018
Revised December 3, 2018

บทคัดย่อ
ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Transformation เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมการทำงานปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไป ตามแนวโน้มทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่เติบโตและพัฒนาอย่างมากในปัจจุบัน อาทิ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ทักษะความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) การนำเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และสร้างคุณภาพในชีวิตประจำวันให้สะดวกขึ้น เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก โดยแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีจะอยู่บนพื้นฐานของ Smartphone มากขึ้น และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกล จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการค้นคว้าอิสระการพัฒนาแผนธุรกิจซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นจัดการเอกสาร Intelligent Documents (Business Plan Intelligent Documents) ตามการส่งเสริมของภาครัฐในด้าน Digital Startup การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่ทางด้าน Digital Innovation เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์และยังเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในด้านแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์และภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยการศึกษามุ่งเน้นประเด็นการจัดการเอกสารที่จะสามารถตอบสนองต่อองค์กร และบุคคลทั่วไปได้ ในด้านฟังก์ชันการทำงานและราคาที่เหมาะสม เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ โดยใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google form และแจกแบบสอบถามแบบเจาะจงผู้ที่เคยใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการเอกสารมาแล้ว แผนธุรกิจ Intelligent Documents มีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการต่อยอดองค์ความรู้จากผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์และซอฟต์แวร์เปิดแบบ Opensource จะทำให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้มีความน่าสนใจและใช้งานได้อย่างสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น

คำสำคัญ : การจัดการเอกสาร ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ดิจิทัล สตาร์ทอัพ Intelligent Documents, ICT, Digital Innovation, Digital Startup, ICT Management .

ABSTRACT
Nowaday the world has moved to the age of the changes to the digital transformation technology which plays a big role in the daily life. The behavior of people have changed according to the trends in the Information and Communication Technology (ICT).As we can see the growth and development a lot on the mobile phone and mobile internet technologies which add up the skills to the information and communication technology (ICT) and play a big role in the daily life and improve the quality of people’s lives, become more convenient to connect. The trend of technology development will be based on the smartphone and connect to the Internet to be able to work quickly and effectively to the technology. This paper is the study of the Independent Business plan development software application to manage the documents by the promotion of the government sector in the digital startup to create technology entrepreneurs and the new page on the digital innovation to develop and create products, and also increase the accuracy and speed of the User Information. The research aims to take the opportunities in the development of the business in the software application that is useful and the state sector to support in the industry by the study focus on the management of the document to be able to respond to the organization and the people in general to the functionality and a good price to analyze and develop business plans by using the how to store the data by using the online questionnaire google form and and to provide specific questionnaires to those who had used the document management technology. Business plan the intelligent documents are in the business because of the knowledge of the development with the experience and the software on a legacy novell will be able to develop the application software to handle this document is interesting and use in life.

Keywords: Document Management, Software, Applications, Digital, Startup, Intelligent Documents, Digital Innovation, Digital Startup, ICT Management

pdf01pdf File Size: 527.46 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com