การวิเคราะห์วิธีการแยกรงควัตถุสำหรับโมเดลสีของใบพืช Analysis of Pigment Separation for Color Model of Foliage Plant

สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
สถาบันนวัตกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ ปิยพร นุรารักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี11120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received October 30, 2018
Revised December 19, 2018

บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นำเสนอวิธีการแยกรงควัตถุหรือเม็ดสีในใบพืชของภาพสีโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยการกระจายตัวของรงควัตถุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีบนใบพืช แบบจำลองสีของใบพืชอ้างอิงจากกฎของแลมเบิร์ต-เบียร์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการแยกรงควัตถุบนใบพืชออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รงควัตถุสีเขียว และรงควัตถุสีอื่นๆที่เกี่ยวกับความแก่ของใบพืช โดยผลลัพธ์สามารถใช้ในการสังเคราะห์พื้นผิวใบและการวินิจฉัยโรคในใบพืชลได้ ผลการจำลองภาพแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบของรงควัตถุเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสีที่แตกต่างกันจากภาพสีบนใบพืช

คำสำคัญ: การแยกรงควัตถุ โมเดลสีของใบพืช กฎของแลมเบิร์ต-เบียร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

ABSTRACT
In this paper, we present the pigment separation for color model of foliage plant using principal component analysis. Spatial distributions of pigments lead to the variation of color. Leaf color model is based on the Lambert-Beer law by using principal component analysis. In order to separate pigments of leaf, we assume to separate only two groups of pigments as green pigment and aging pigment. Results can use to the analysis of leaf texture and the diagnosis of leaf disease. Simulation results show that the pigment components are influential factor of different color separated from leaf color image.

Keywords: Pigment separation, Leaf color model, Lambert-Beer law, Principal Component Analysis

pdf01

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com