การออกแบบเครื่องรับส่งข้อมูลทางแสงที่ตามองเห็นด้วยบอร์ดพัฒนา Arduino Transceiver Design for LED-based Visible Light Communication System

อภิชฏา ทองรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
สถาบันนวัตกรรมมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มฆวรรษ ตันธนกุล และ นริชเบศ ปัตภี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Manuscript received November 3, 2018
Revised December 19, 2018

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการออกแบบเครื่องรับส่งข้อมูลทางแสงที่มองเห็นได้ เพื่อดูผลการส่งข้อมูลผ่านแสงที่ตามองเห็นได้ระยะต่าง ๆ ไม่เกิน 7 เมตร ภายในกล่องขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 10.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จะประกอบไปด้วยชุดควบคุมการรับส่งข้อมูลทางแสงด้วยบอร์ดพัฒนา Arduino Nano V3.0 เป็นตัวควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ภาคส่งประกอบไปด้วยวงจรขับ LED ภาครับประกอบไปด้วยโมดูล TEMT6000 เซ็นเซอร์แสง และวงจรขยายสัญญาณไฟฟ้าชนิด LM358 โดยชนิดไฟล์ที่ทำการส่ง ได้แก่ ไฟล์ตัวอักษรและไฟล์ภาพ สำหรับการทดลองการใช้งานประกอบไปด้วยโปรแกรมรับส่งข้อมูลทางแสง ซึ่งทำการเขียนโปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ Visual Studio C# โดยทำการทดลองและติดตั้งในพื้นที่กว้างไม่มีสิ่งกีดขวางในขณะรับส่งข้อมูล จากผลการทดลองเครื่องรับส่งข้อมูลทางแสงที่ตามองเห็นได้ทำการทดลองรับส่งข้อมูลไฟล์ตัวอักษรที่ระยะการส่ง 50 100 150 200 250 และ 300 ซม.พบว่าที่ระยะ 200 ซม.ข้อมูลที่รับได้เริ่มมีการผิดเพี้ยน ส่วนการรับส่งไฟล์รูปภาพ สามารถรับส่งได้ระยะไม่เกิน 100 ซม. สรุปได้ว่าระยะการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า 200 เซนติเมตร จะมีทำให้เกิดการผิดเพี้ยนของข้อมูลมากขึ้น
คำสำคัญ: สื่อสารข้อมูลทางแสง เครื่องรับส่งสัญญาณดิจิทัล บอร์ดพัฒนา

ABSTRACT
This paper presents the transceiver design of LED-based visible light communication system at the range of 7 meters. Dimensions of transceiver box are of 7.5 cm x 10.5 cm x 6 cm. This box consists of a light transmission controller module with development board: Arduino Nano V3.0. The transmitter consists of a LED-based driver circuit. The receiver consists of a TEMT6000 ambient light sensor module and a LM358 power amplifier. Types of used files are text and image files. The experiments are included with light transmission program with Visual Studio C # software. Experimented and installed in a wide area without any obstructions during data transmission is used. Results of experiment show that the transmitted light data are sent at 50, 100, 150 and 200 cm. At the distance of 200 cm, the received data is distorted for image file. It can be concluded that the received data will cause more distortion when the distance is more than 200 cm.
Keywords: Visible Light Communication (VLC), Digital Transceiver, Development Board

pdf01pdf File Size: 727.83 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com