การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยเสียงสำหรับผู้พิการ
Development application of electrical wheelchair controlling via speech recognition
for the disabled person

ปริญญา กิตติสุทธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received October 19, 2018
Revised December 4, 2018


บทคัดย่อ
รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุโดยใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ใช้รถเข็นไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้สามารถบังคับ กำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ได้ตามคำสั่งเสียงที่กำหนดไว้หรือปุ่มบังคับ โดยไม่ต้องมีผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนที่นั้นจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการสั่งงานให้มอเตอร์ทำงาน แกนมอเตอร์จะสัมผัสกับล้อรถเข็น ทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปได้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานจะมีอยู่ 2 ฟังก์ชันคือ ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง และควบคุมโดยการกดปุ่มบังคับทิศทาง โดยทำการทดสอบกับระดับเสียงที่แตกต่างกัน 3 ระดับ และเก็บผลความพึงพอใจกับผู้ใช้งานจริงและได้รับการประเมินที่ 46%

คำสำคัญ: รถเข็นไฟฟ้า แอพพลิเคชั่นควบคุมด้วยเสียง

ABSTRACT
An application of electrical wheelchair controlling via speech recognition has developed by android system for the disabled person, patient and the elderly. The motorized wheelchair has controlled automatically via speech recognition. The smart phone will control the system through the touch screen which is consisting of two functions as the voice controlling and the direction controlling via button pad. Experiments about voice controlling have 3 level of volume. Results show that the consumer satisfaction with user and rating on service are of 46%.

Keywords: Electric wheelchair, Application recognition.

pdf01pdf File Size: 775.59 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com