หลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีสำหรับอนาคต

Educational Program and Pedagogy to train chemical engineering graduates for the future
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Manuscript received August 15, 2018
Revised October 19, 2018

 

บทคัดย่อ
ความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการสร้างวิศวกรในปัจจุบันและอนาคตต้องการกระบวนการเรียนการสอนที่มีความชัดเจนและตรวจสอบวิธีการได้ เพื่อให้มั่นใจว่าวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการออกแบบหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล จะต้องสอดรับกันเพื่อให้ได้วิศวกรตามที่หลักสูตรออกแบบไว้และตอบความต้องการภาคผู้ใช้บัณฑิต บทความที่นำเสนอในที่นี้ได้นำเนื้อหามาจากบทความ “อนาคตของการศึกษาด้านวิศวกรรม: บททบทวน” ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมเคมีศึกษา มาเสนอพร้อมทั้งเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิศวกรรมเคมีในประเทศเข้าไปเพื่อสะท้อนสถานภาพเชิงเปรียบเทียบด้านการเรียนการสอนของประเทศไทยกับต่างประเทศ
คำสำคัญ: หลักสูตรการเรียนการสอน วิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต

 


ABSTRACT
Technology and knowledge have evolved rapidly. Engineering education need to be adjusted so that it can guarantee the quality of the graduates, both knowledge and skills. The graduates should be able to perform their basic tasks which are required by their employers. Therefore, the educational program must be designed, conducted, and evaluated coherently to the desired graduate attributes that fit with the industrial requirements. This article brought the contents presented in Chemical Engineering Education journal on the title of “the future of engineering education: revisited” and added some local contents on each subtopic to reflect Thailand situation in comparison with the oversea programs.
Keywords: Education program, Chemical engineering graduates

 

pdf01pdf File Size: 362.94 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com