การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์โดยใช้การวัดผลลัพธ์แบบ KAPIS สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Outcome-based education using KAPIS evaluation for course of Electric Circuit Analysis, Faculty of Engineering in Mahanakorn University of Technology
ประสูตร เดชสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received February 6, 2018,
Revised May 4, 2018.


บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์โดยใช้การวัดผลลัพธ์แบบ KAPIS สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis) เดิมที่มีข้อควรปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การวัดผลลัพธ์แบบ KAPIS ที่นำเสนอขึ้นเพื่อใช้วัดผลใน 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Knowledge / knowhow) ทักษะการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา(Analytical thinking/Problem solving skills) ทักษะการปฏิบัติ(Practical Skill) ทักษะด้านการคิดนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์(Innovation/Creative thinking) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม(Soft skill) ที่มีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และนำเสนอแนวทางสำหรับใช้ปรับสัดส่วนการวัดผลแต่ละด้านเพื่อความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คำสำคัญ: การพัฒนาการสอน, การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, Outcome-based Education, KAPIS, Knowledge / knowhow, Analytical thinking/Problem solving skills, Practical Skill, Innovation/Creative thinking, Soft skill
ABSTRACT
This paper presents the outcome-based education using KAPIS evaluation for course of Electric Circuit Analysis, Faculty of Engineering in Mahanakorn University of Technology. KAPIS evaluation is consisting of 5 skills as Knowledge skill, Analytical thinking skill, Practical skill, Innovation skill and Soft skill that has clearly the model of evaluation of each skill. This paper proposes how to adjust the ratio of estimation of each skill for basic course of Electrical Engineering.

pdf-iconpdf File Size: 824.47 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com