รูปแบบการสอนตามแนวทางการศึกษามุ่งผลลัพธ์เป็นฐาน
สำหรับวิชาอิเล็ทรอนิกส์ชีวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Model based on Outcome-Based Education for Biomedical Electronics of Mahanakorn University of Technology
สุริยา วิทยาประดิษฐ์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received February 5, 2018
Revised May 26, 2018บทคัดย่อ
รูปแบบการสอนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เป็นฐาน การเรียนรู้ของบทความนี้ ใช้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนวัตกรรมมหานครที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้จากโครงงานเป็นฐาน โดยมีผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมแนวทางการศึกษาตามกิจกรรมที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แล้ววัดผลลัพท์ทั้ง 3 ด้านหลักตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบของ KAPIS เมื่อจบกระบวนการเรียนรู้แล้วทำการประเมินผลทั้งผู้สอน ผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา ได้ค่าเฉลี่ย 4.60, 3.80 และ 4.60 ตามลำดับ
คำสำคัญ : การศึกษามุ่งผลลัพธ์ ปัญหาเป็นฐาน โครงงานเป็นฐาน

ABSTRACT
The teaching-oriented model is based on outcome-based education. The purpose of Mahanakorn Institute Innovation is to focus on student-based learning. Using problem-based learning activities and project-based learning. Lecturer is responsible for controlling the course of study according to the Thailand Qualification Framework (TQF) activities. Then , there are three main area for measuring , according to the 21st century study divided into 5 elements of KAPIS. After that, the evaluation of this course following the quality of education were 4.60, 3.80 and 4.60, respectively.
Keyword : Outcome Based , Problem Based , Project Based , KAPIS

pdf-iconpdf File Size: 1.03 MB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com