การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณลักษณะการส่งผ่านสัญญาณแสงสำหรับ ตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้
Analysis and Improvement of Transmission Characteristic for Tunable Optical Drop Filter

จีรภา เพลาวัน
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ สมมาตร แสงเงิน
Optical Communication Research Lab ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received March 7, 2018,
Revised June 4, 2018.บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการปรับปรุงคุณลักษณะการส่งผ่านสัญญาณแสงของตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้ จากผลการวิเคราะห์การส่งผ่านสัญญาณแสงทางด้านเอาต์พุต ( ) พบว่าเกิดโหมดด้านข้าง (side mode) ที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดของการตรวจจับสัญญาณที่ภาครับเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้นำตัวขยายสัญญาณแสง (optical amplifier) มาต่อเข้าไปในส่วนของเรโซเนเตอร์ วงแหวนของตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้ เนื่องจากตัวขยายสัญญาณแสง จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าฟินเนส (finesse) ของเรโซเนเตอร์วงแหวน เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราขยายแสงของตัวขยายสัญญาณแสง พบว่าเอาต์พุตของโหมดด้านข้างที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นน้อยลงที่ค่าอัตราขยายแสง เท่ากับ 5 จะทำให้เอาต์พุตของโหมดด้านข้างที่ไม่ต้องการมีค่าลดลง เท่ากับ 0 โดยผลการปรับปรุงคุณลักษณะการส่งผ่านสัญญาณของตัวกรองสัญญาณแสง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีพบนระบบการมัลติเพลกซ์แบบ DWDM และลดความผิดพลาดในการตรวจรับน้อยลงได้
คำสำคัญ: ตัวกรองสัญญาณแสง ตัวขยายสัญญาณแสง อัตราขยายแสง ฟินเนส โครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีพ

ABSTRACT
This paper proposes improvement of transmission characteristic for tunable optical drop filter. The results of the transmission characteristic analysis to output port ( ) found that the side mode appears is rather which this causes more crash of the signal detection to the receiver bring the optical amplifier mix with optical ring resonator of tunable optical drop filter due to the optical amplifier affect to the finesse transfiguration of optical ring resonator and adjust the optical gain of the optical amplifier found that a side mode decreased. The optical gain is 5 and will be decreased of side mode is 0. The result of improvement the transmission characteristic of the optical filter can be applied to DWDM passive optical network and reduce error in the receiver.
Keywords: optical filter, optical amplifier, optical gain, finesse, passive optical network

pdf-iconpdf File Size: 1.51 MB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com