การวิเคราะห์วงจรขยายรวมสองแถบความถี่ต่อเรียงกันสำหรับภาคส่งของ WLAN ย่านความถี่ 2.4GHz/5GHz
Analysis of cascaded diplexer amplifier for 2.4GHz/5GHz of WLAN’s transmitter
วรพงศ์ ศิลาพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ อิทธิพัฒน์ รูปคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Manuscript received April 5, 2018
Revised June 3, 2018


บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์วงจรขยายรวมสองแถบความถี่ต่อเรียงกันสำหรับ WLAN ย่านความถี่ 2.4 GHz/5GHz โดยอาศัยการปรับวงจรเข้าคู่ (Matching) ด้านอินพุต การเรโซแนนซ์แบบอนุกรม การเรโซแนนซ์แบบขนาน และตัวเก็บประจุแฝงที่ขาเกตของอุปกรณ์แอคทีฟต่อร่วมตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ซึ่งจากการจำลองแสดงค่าอัตราขยายของวงจรเท่ากับ 20dB และ 19.4dB โดยมีค่า FBW เท่ากับ 20.8% และ 16.4% ที่ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ตามลำดับ จากผลการจำลองแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับ การวิเคราะห์วงจรในทางทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้
คำสำคัญ: วงจรกรองแถบผ่านแถบคู่, วงจรขยายรวมสองแถบความถี่
ABSTRACT
This article presents an analysis of the cascaded diplexer amplifier circuit dual passband frequencies for WLAN 2.4 GHz / 5GHz. By adjusting input impedance matching circuits, series resonance, parallel resonance and gate capacitance of the active device for resonance inductor and capacitors. The simulation results show that the circuit gain is 20dB and 19.4dB, with FBW values of 20.8% and 16.4% at 2.4GHz and 5GHz, respectively. These results are good agreement with the theoretical analysis.
Keywords: Dual-band bandpass filter, Diplexer amplifier

pdf-iconpdf File Size: 479.95 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com