การออกแบบวงจรมอดูเลตสัญญาณทางเฟสแบบหลายตำแหน่ง

The Design of M-ary Phase Shift Keying Modulation

 

พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

ภาควิชาศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปราโมทย์ วาดเขียน

ภาควิชาศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received March 1, 2018

Revised June 20, 2018

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอ หลักการออกแบบวงจรมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลทางเฟส ที่มีการเปลี่ยนเฟสหลายตำแหน่ง (M-ary) โดยเฉพาะกรณีที่ M มีค่าเป็นเลขคี่ ด้วยการเพิ่มอินพุตให้กับวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อก ให้มีความสมดุลทั้งสองด้านด้วยการใช้ความสัมพันธ์ของอินพุตทั้งหมดมาลดรูปด้วย K-Map ก่อนทำการคูณสัญญาณเอาต์พุตของ DAC กับคลื่นพาห์ และนำสัญญาณมารวมกันเพื่อให้ได้สัญญาณมอดูเลตทางเฟสที่มีการเปลี่ยนแปลงตามต้องการได้นอกจากนี้แล้วหลักการที่นำเสนอยังสามารถใช้กับกรณีที่ M มีค่าเป็นเลขคู่ได้อีกด้วย

คำสำคัญ มอดูเลตสัญญาณดิจิตอล มอดูเลตสัญญาณทางเฟส

ABSTRACT

In this paper presents the design of M-ary phase modulation, especially when M is odd number. By adding dummy input data into a DAC circuit, in order to make an input balance on both sides of DACs by using the relation of all inputs to reduce the complexity of circuit with K-Map before multiplying this signal by carrier signal. After that, combine those signals to obtain the phase modulated signal as desired. The simulation results shown that the status of phase signals is changed correctly.In addition, the proposed method can be used for cases where M is even value.

Keyword Digital Modulation, Phase Modulation, PSK

pdf-iconpdf File Size: 681 KB

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com