การวิเคราะห์การเบี่ยงเบนของผลตอบสนองความถี่ของวงจรกรองแอคทีฟอาร์ซีบันไดแบบปลายคู่ที่เกิดจากซีโร่แฝง
Analysis of Frequency response Deviation of Fully-Differential Ladder Active-RC Filters due to Parasitic Zeros

นิพนธ์ สีนิลแท้ และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received March 15, 2018
Revised June 9, 2018บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอสมการสำหรับการหาค่าซีโร่แฝงสองตัวแรกในวงจรกรองแอคทีฟอาร์ซีบันไดแบบปลายคู่ซีโร่ทั้งสองนึ้ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราขยายที่จำกัดของออปแอมป์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบสนองความถี่ของวงจรโดยทำให้การลดทอนของแถบหยุดของวงจรมีค่าน้อยลง ผลจากการจำลองการทำงานมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากสมการเป็นอย่างดี
คำสำคัญ : การวิเคราะห์การเบี่ยงเบนของผลตอบสนองความถี่, วงจรกรองแอคทีฟอาร์ซีปลายคู่สองด้าน

ABSTRACT
In this paper, equations for two parasitic zeros of fully-differential op amp-RC ladder filters are derived. These zeros, which were caused by op amp non-idealities especially finite gain, can have significant impact on frequency response of the filters by degrading their stop-band attenuation. Simulation results are in good agreements with the derived equations.
Keywords : analysis of frequency response deviation, fully-differential active-RC filters

pdf-iconpdf File Size: 484.46 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com