การปรับปรุงสมรรถนะ BER สำหรับระบบเชื่อมโยงขาลงแบบ OFDM
Improving BER Performance for Downlink OFDM Systems
สัมพันธ์ พรหมพิชัย
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received April 15, 2018
Revised June 19, 2018บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอเทคนิคในการปรับปรุงสมรรถนะ BER ของระบบเชื่อมโยงขาลง OFDM แบบ MISO โดยเทคนิคการชักตัวอย่างเกินในโดเมนเวลาและการขยายขนาดของเมตริกซ์ DFT ด้วยคลื่นพาห์ย่อยที่มีความถี่ตั้งฉากกันในบล็อกของ OFDM Demodulator ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับทางด้านเครื่องรับของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า ไดเวอร์ซิตีเกนของเครื่องรับที่นำเสนอจะได้รับมาจากผลคูณของจำนวนวิถี (L) จำนวของสายอากาศที่ติดตั้งทางฝั่งส่ง (Mt) และจำนวนตัวประกอบของการชักตัวอย่างเกิน(Z) ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะ BER ที่ได้รับมาจากเครื่องรับที่นำเสนอให้ผลที่ดีกว่าเครื่องรับ MISO แบบชักตัวอย่างเกินและเครื่องรับ MIMO แบบมาตรฐาน ภายใต้ช่องสัญญาณคลื่นหลายวิถีเฟดดิงที่มีความเร็วของดอปเพลอร์สูง

คำสำคัญ: โดเมนความถี่, 3GPP LTE, Massive MIMO, MISO, OFDM, การชักตัวอย่างเกิน, โดเมนเวลา

ABSTRACT
This paper proposes a technique to improve the BER performance of OFDM MISO downlink systems. Time-domain oversampling and extended size of DFT matrix with an orthogonal frequency in OFDM demodulator those are applied to the receiver part of mobile station. The analytical result shows that the achievable diversity gain obtained from the proposed receiver is a product of the numbers of delay paths (L), transmit antennas (Mt) and oversampling factors (Z). The simulation results show that BER performance of the proposed receiver outperforms the MISO oversampling and MIMO conventional receivers in multipath fading channel with high Doppler speed.
Keywords: Frequency Domain, 3GPP LTE, Massive MIMO, MISO, OFDM, Oversampling, Time Domain

pdf-iconpdf File Size: 906.66 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com