ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
Factors Affecting Blockchain Technology Acceptance for Designs The Storage Server Systems

นายพงศ์วิทย์ มีเนตรทิพย์ และ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง
Manuscript received April 15, 2018
Revised June 19, 2018

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่มประชากรที่มีการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูล Blockchain จำนวน 107 คน โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ด้านความปลอดภัยมี และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ส่วนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลของ Blockchain ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นปัจจัยที่สอดคล้องกันคือ ด้านการประยุกต์ใช้งาน รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านผลตอบแทน ด้านสงวนสิทธิ์ และด้านการตรวจสอบ ตามลำดับ

คำสำคัญ: การออกแบบระบบ / ระบบจัดการฐานข้อมูล /เทคโนโลยี Blockchain

 

Abstract

 

The purpose of this research was to factors affecting blockchain technology acceptance for designs the storage server systems. The sample group by using two group samples who took part interview for 107 persons. The instruments used in the study of questionnaies and interviews with those involved or information about the use of Blockchain database management system. The findings show the factors including Safety and cost factor. The expert analysis on Blockchain's database design was effective. The experts have a consistent opinion is application, cost and the audit.

 

Keywords: Blockchain Technology / Systems Design / The Storage Server Systems

 

pdf-iconpdf File Size: 577.08 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com