การหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบระบบควบคุมแบบ PID
สำหรับวงจรแปลงผันบั๊กด้วยอัลกอริทึม HFPA
Optimization of PID Design for Buck Converter Using HFPA

จักราวุธ ศิรพัชรางกูร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ธีรยศ เวียงทอง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Manuscript received November 13, 2016
Revised February 13, 2017บทคัดย่อ
งานวิจัยนำเสนอการพัฒนาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของระบบควบคุมแบบสัดส่วน ปริพันธ์ อนุพันธ์ (Proportional–Integral–Derivative controller, PID) โดยการใช้อัลกอริทึมการผสมเกสร (Flower Pollination Algorithm, FPA) และอัลกอริทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่า (Cuckoo Search Algorithm, CSA) เป็นการค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยการค้นหาค่าสัมประสิทธิ์แบบทำซ้ำ สำหรับนำไปใช้งานวงจรแปลงผันบั๊ก (Buck Converter) โดยกระบวนการทั้งหมดได้ออกแบบและจำลองการทำงานทั้งหมดด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink โดยเปรียบเทียบผลการทดลองด้วยเวลาการค้นหาและประสิทธิภาพซึ่งพบว่า FPA มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มประสิทธิภาพ FPA ด้วยการเพิ่มเติมลำดับชั้นการค้นหาให้เรียกว่า (Hierarchical Flower Pollination Algorithm, HFPA) ซึ่งทำให้ปรับปรุงคุณภาพของการค้นหาดีขึ้นโดยเทียบจากจำนวนการค้นหาที่เท่ากัน

ABSTRACT
This paper presents the development of PID design optimization using Flower Pollination Algorithm (FPA) and Cuckoo Search Algorithm (CSA). The optimal PID coefficients are repeatedly searched for using in a DC Buck Converter. The process including the PID controller and the conventional buck converter are modelled and implemented in Matlab/Simulink. Simulation results, comparing in terms of searching time and solution quality, reveal that FPA performs better. Additionally, we extend the capability FPA by adding hierarchical search, called HFPA. The quality of the results can be improved in the same searching time.

pdf File Size: 1.41 MB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com