ระเบียบวิธีอย่างง่ายสำหรับการประมาณความถี่ที่อยู่บนหลักการของเฟส
A Simple Phase Based Frequency Estimation Algorithm

ราชู พันธ์ฉลาด
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mainuscript received May 25, 2016,
Revised April 30, 2017.บททัดย่อ
บทความนี้นำเสนอระเบียบวิธีอย่างง่ายสำหรับการประมาณค่าความถี่ของสัญญาณรูปคลื่นไซน์เชิงซ้อนในสัญญาณรบกวนขาวเกาส์เซียนเชิงซ้อน ระเบียบวิธีที่นำเสนอได้อาศัยหลักการประมาณค่าความถี่จากสัญญาณความต่างเฟส หลักการที่นำเสนอนอกจากจะให้สมมบัติทางสถิติที่ดีแล้วยังสามารถประมาณค่าความถี่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์หาค่าคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยในรูปสูตรสำเร็จไว้ด้วย ผลจำลองการทำงานสามารถยืนยันถึงสมรรถนะของระเบียบวิธีที่นำเสนอได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การประมาณค่าความถี่, สัญญาณความต่างเฟส, ระเบียบวิธีปรับตัวได้


ABSTRACT
This paper presents a new simple phase based algorithm to estimate the frequency of a complex sinusoidal signal in complex white Gaussian noise. The proposed technique makes use of the different phase signal to estimate the unknown constant frequency of the corrupted signal. The proposed algorithm not only yields good statistical properties but also yields fast speed of convergence. Moreover, the steady state analysis for mean squared frequency error (MSE) of the estimated frequency is addressed and derived in closed form. Simulation results can assert the performance of the proposed algorithm.

Keywords: Frequency estimation, Different phase signal, Adaptive algorithm

pdf File Size: 566.1 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com