ปัจจัยด้านเว็บไซต์ที่มีผลต่อการจัดอันดับของกูเกิล
กรณีศึกษาเว็บไซต์ช๊อปปิ้งไทย
Website Factor for Google Search Engine Optimization, the Case of E-Shopping Website in Thailand
ณัฐภัทร รักษ์ตานนท์ชัย และ อานนท์ ทับเที่ยง
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Manuscript received May 21, 2017,
Revised June 26, 2017.บทคัดย่อ
สื่อออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ให้ประโยชน์ในด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการสืบค้นหาข้อมูล การทำการตลาดในสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่ควรทำในการขายสินค้าผ่านช่องทางนี้ เช่น โฆษณา Facebook โฆษณา Google โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า คนในปัจจุบันสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้ง่ายผ่านเสิร์ชเอนจินอย่างกูเกิล ที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของคนไทย รวมทั้งหาสินค้าที่ต้องการได้ง่าย การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาปัจจัยด้านเว็บไซต์ที่มีผลต่ออันดับเว็บไซต์ในกูเกิล โดยจากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยไว้ทั้งหมด 3 ประเภทใหญ่ คือ ปัจจัยด้านการพิจารณาเลือกคีย์เวิร์ด ปัจจัยการปรับแต่งเว็บไซต์ภายในและปัจจัยการปรับแต่งภายนอก โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเว็บไซต์ช๊อปปิ้ง โดยวิธีการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเว็บไซต์ช๊อปปิ้งจากกลุ่มตัวอย่างจาก www.truehits.net ทั้งหมด 143 เว็บไซต์ นำเว็บไซต์เหล่านี้ไปรันผลข้อมูลด้านปัจจัยผ่าน SEO TOOLS 3 โปรแกรม คือ MozBar, SEOQUAKE, Google Tool ซึ่งผู้วิจัยจะได้ข้อมูลทุติยภูมิของเว็บไซต์ จากนั้นจึงนำค่าปัจจัยเหล่านี้ไปรันผลด้วยโปรแกรม SPSS 17 อีกที โดยใช้วิธี Multiple Regression เพื่อระบุตัวแปรที่ส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์ โดยผลที่ได้คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่ออันดับกูเกิลจากมากไปน้อย ได้แก่ การปรับแต่งเว็บไซต์ภายใน จำนวน backlink คุณภาพ จำนวนการค้นหา keyword ตามลำดับ

คำสำคัญ: Digital Marketing, Search Engine, Data Mining, Innovation Technology management, Search Algorithm, Ecommerce

ABSTRACT
Online media is an important factor in the lifestyle of the new generation. Provides quick and convenient access to information. Marketing in the online media is a must to sell products through this channel, such as Facebook ads, Google ads, Youtube ads, Instagram ads. The main purpose is to make our products more recognizable. The researcher found that Nowadays, people can easily get information through search engines such as Google. One of the most popular Thai people. Also find the product you want easily. This research is to study the factors that affect website rankings in Google. By studying various researches. Researchers divide the three broad categories of factors, including keyword selection, internal site customization factors, and external refinement factors. By experimenting with sample shopping sites. By the way, the study samples were taken from shopping samples from the sample sites. Www.truehits.net. All 143 websites put these websites to work. Factors in 3 SEO TOOLS are MozBar, SEOQUAKE, Google Tool. Then, these factors were implemented by SPSS 17 program using the Multiple Regression method.

Keywords: Digital Marketing, Search Engine, Data Mining, Innovation Technology management, Search Algorithm, Ecommerce

pdf File Size: 545.44 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com