ประสูตร เดชสุวรรณ
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received September 25, 2017,
Revised November 12, 2017.


บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอรูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในรายวิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis) โดยใช้การเรียนรู้แบบ Outcome-based Education ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ โดยที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) และอาจารย์จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบที่เน้นใช้ Active Learning และ Problem-based learning เป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นรูปแบบทักษะทางความรู้ในสองส่วน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard skill) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft skill)
คำสำคัญ: การพัฒนาการสอน; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า; Outcome-based Education; Active Learning; Problem-based learning; Hard skill; Soft skill

ABSTRACT
This paper presents the learning management model in the course of “Electric Circuit Analysis” using Learning Outcome-based Education. This is a result-oriented learning approach while the students are centered and lecturers (or instructors) will be responsible for organizing learning processes through a variety of activities that focus on active learning and problem-based learning. The objective of this approach is to develop the knowledge skills of students in two parts: such as the hard skills and soft skills

pdf-iconpdf File Size: 230.1 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com