อภิชฏา ทองรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received November 14, 2017
Revised December 2, 2017

บทคัดย่อ
โพรโทคคอลการเข้าถึงแบบสุ่มที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบสื่อสารข้อมูลแบบแพ็กเกต ได้แก่ โพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์ และโพรโทคอลการเข้าถึงที่ไวต่อการยับยั้ง โดยเป็นโพรโทคอลที่พัฒนาเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบช่องสื่อสารก่อนการส่งสัญญาณ ระบบของโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์นั้นออกแบบมาเพื่อลดการชนกันของข้อมูลในขณะทำการรับส่งข้อมูลถ้าพบว่าตัวกลางว่าง ส่วนโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อการยับยั้ง โดยเป็นโพรโทคอลที่พัฒนาเพื่อที่จะใช้แสดงสภาวะการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของผู้ใช้ช่องสัญญาณในขณะนั้น ๆ ระบบของโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อการยับยั้งนั้นออกแบบมาเพื่อลดการชนกันของข้อมูลในขณะทำการรับส่งข้อมูลถ้าเทอร์มินอลทั้งสองออกจากกันแล้ว บทความนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพทางคุณลักษณะของวิสัยสามารถของโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์นี้เทียบกับทราฟฟิกใช้งาน จากการจำลองการทำงาน พบว่าวิสัยสามารถที่ได้จากโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์และโพรโทคอลที่ไวต่อการยับยั้ง สามารถปรับปรุงสมรรถนะการทำงานได้ดีมากขึ้น
คำสำคัญ: โพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์ โพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์ การเข้าถึงหลายทาง ระบบสื่อสารข้อมูลแบบแพ็กเกต
ABSTRACT
Random access protocol as Carrier Sense Multiple Access (CSMA) and Inhibit Sense Multiple Access (ISMA) have been widely used in packet communication systems. The key feature of CSMA development is that each link with a pair of transmitter and receiver senses the medium and transmits a packet only if the medium is sensed idle. CSMA system has been designed as random access protocols in order to avoid the collision of packets by the absence of an acknowledgment packet for the receiving station. The key feature of ISMA development is that the access point sends a signal ‘idle’ when the access point is not receiving any packets. ISMA system has been designed as random access protocols in order to avoid the collision of packets if two terminals are out of range of each other. This paper presents the study about throughput of CSMA system for the offered traffic. Simulation results show that the throughput of CSMA system achieves well performance compared with the conventional multiple access protocol.
Keywords: Carrier Sense Multiple Access (CSMA), Inhibit Sense Multiple Access (ISMA), Multiple Access Protocol, Packet communication systems

pdf-iconpdf File Size: 759.15 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com