เก่งกล้า กุณรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ 10600
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ ขวัญชัย หนาแน่น
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received November 12, 2017,
Revised December 16, 2017.


บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนระยะพิตช์ของท่อผิวปล้องส่งผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนและคุณลักษณะตัวประกอบความเสียดทาน ท่อทดลองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (D) 18 มิลลิเมตร ความสูงปล้อง (e) 1.0 มิลลิเมตร และระยะพิตช์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่างกัน 3 แบบ (p/D) เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลำดับ ทดสอบในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นโดยใช้อากาศเป็นของไหลทดลองที่เลขเรย์โนลดส์อยู่ในช่วง 20,000 ถึง 34,000 จากผลการทดลองพบว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อผิวปล้องสูงกว่าท่อผิวเรียบ การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นตามการลดลงของระยะพิตช์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (p/D) และตามการเพิ่มขึ้นของเลขเรย์โนลดส์ ในส่วนของตัวประกอบความเสียดทานเพิ่มขึ้นตามการลดลงของระยะพิตช์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเช่นกัน ท่อผิวปล้องที่มีระยะพิตช์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ p/D = 1.0 ให้อัตราการถ่ายเทความร้อน (Nu) และตัวประกอบความเสียดทาน (f) สูงกว่าท่อผิวเรียบถึง 39.8% และ 2.9 เท่า
คำสำคัญ: การถ่ายเทความร้อน, ความเสียดทาน, ท่อผิวปล้อง

ABSTRACT
This paper studied the influence of ribbed pitch ratio of a corrugated tube on the heat transfer rate and friction factor characteristics. In the experiments, the test tube having a diameter (D) of 18 mm, rib height (e) of 1.0 mm and three different ribbed pitch to diameter ratios (p/D) of 1.0, 1.5 and 2.0, respectively. Double pipe heat exchanger was used for test section by using cold air as the testing fluid at Reynolds numbers (Re) between 20,000 and 34,000. From the experimental results, It can be observed that the heat transfer rate of the corrugated tube perform higher than those the smooth tube. Heat transfer increased with decreasing ribbed pitch to diameter ratio (p/D) and increasing Reynolds numbers. As friction factor increased with decreasing ribbed pitch to diameter. A corrugated tube with ribbed pitch to diameter of p/D = 1.0 give higher heat transfer rate (Nu) and friction factor (f) than that the smooth tube up to 39.8% and 2.9 time.
Keywords: heat transfer, friction factor, corrugated tube

pdf-iconpdf File Size: 283.42 KB

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com