อิทธิพลของสมบัติดินต่อการดูดซับสังกะสี
จากน้ำชะละลายสลัดจ์น้ำเสียชุมชนในดิน
Influence of Soil Properties on Zinc Adsorption
from Sewage Sludge Leachate in Soils
ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mainuscript received October 17, 2016,
Revised November 17, 2016.บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นศึกษาถึงอิทธิพลของสมบัติดินต่อการดูดซับสังกะสีจากน้ำชะละลายสลัดจ์น้ำเสียชุมชนในดิน ตัวอย่างดินทั้ง 27 ชุดดินเก็บจากพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ตัวอย่างสลัดจ์น้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลางหนองแขม กรุงเทพฯ ดำเนินการทดลองการดูดซับน้ำชะละลายสลัดจ์น้ำเสียที่สภาวะอุณหภูมิ 25+0.5 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงระยะเวลา 6 วัน ผลการศึกษาพบว่าไอโซเทอร์มฟรุนดลิช สามารถใช้อธิบายการดูดซับสังกะสีจากน้ำชะละลายสลัดจ์น้ำเสียในดินจากชุดดินทั้งหมดได้ดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (r2) อยู่ระหว่าง 0.958-0.995 (P-value < 0.01) ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ (Kf) อยู่ในช่วง 11.687-101.414 (มก./กก.)(ล./มก.)1/nและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าพีเอช เหล็กออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต แมงกานีสออกไซด์ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อนุภาคดินเหนียว และสารอินทรีย์ในดิน องค์ประกอบรูปแบบทางเคมีของสังกะสีในดินหลังจากการดูดซับส่วนใหญ่อยู่ในรูปคาร์บอเนต และรูปออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดินกับสัดส่วนรูปแบบของสังกะสีในดินแสดงให้เห็นว่าค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกเป็นสมบัติที่สำคัญที่สุดที่อิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายของสังกะสีในดิน

คำสำคัญ: การดูดซับ, สังกะสี, น้ำชะละลาย, สลัดจ์น้ำเสียชุมชน

ABSTRACT
This research studied the influence of soil properties on Zn adsorption from sewage sludge leachate in soils. Twenty-seven soil types were selected as the soil samples from agricultural areas within Bangkok and nearby provinces. A sewage sludge sample was collected from the Nongkhaem Central Sewage Sludge Treatment Plant, Bangkok. The adsorption experiments were carried out with the sewage sludge leachate at 25+0.5 OC over a period of 6 days. The results showed that the Freundlich isotherm effectively described the adsorption phenomena of the Zn in all soil types with the coefficients of determination (r2) of 0.958-0.995 (P-value < 0.01). The sorption coefficient (Kf) ranged from 11.687 to 101.414 (mg/kg)(L/mg)1/nand positively correlated with pH, Fe- oxide, CaCO3, Mn-oxide, CEC, clay and organic matter content in soils. Results from the sequential extraction of the sorbed Zn in soils indicated that the predominance of Zn associated with the carbonated bound and Fe-Mn oxide bound fractions. Correlation analysis between soil properties and different Zn fractions indicated that soil CEC was the most important soil properties that affect the mobility of Zn retained in the soils.

Keywords: Adsorption, Zinc, Leachate, Sewage sludge

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com