ระเบียบวิธีแบบปรับตัวเพื่อการประมาณค่าความถี่
Adaptive Algorithm for Frequency Estimation

ราชู พันธ์ฉลาด
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received June 1, 2016,
Revised November 28, 2016.บททัดย่อ
บทความนี้นำเสนอระเบียบวิธีปรับตัวได้สำหรับการประมาณค่าความถี่ของสัญญาณรูปคลื่นไซน์เชิงซ้อนในสัญญาณรบกวนขาวเกาส์เซียนแบบบวกเชิงซ้อน วิธีที่นำเสนอได้ใช้สัญญาณความต่างเฟสเป็นเกณฑ์ในการปรับหาความถี่ของสัญญาณอินพุต งานชิ้นนี้ยังได้วิเคราะห์หาค่าไบอัสและค่าผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยไว้ในรูปสูตรสำเร็จไว้ด้วย ผลจำลองการทำงานสามารถยืนยันถึงสมรรถนะของวิธีที่นำเสนอ

คำสำคัญ: การประมาณค่าความถี่, ระเบียบวิธีปรับตัวได้

ABSTRACT
This paper presents an adaptive algorithm for estimating an unknown frequency of a complex sinusoidal signal corrupted by a complex additive white Gaussian noise. The proposed method utilizes the different phase signal to be a criterion of adapting and finding the input frequency. Moreover, performance analysis of the proposed algorithm in terms of bias and mean square error (MSE) is investigated. Computer simulations can assert the performance of the proposed method.

Keywords: Frequency estimation, Adaptive algorithm

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com