การวิเคราะห์อัตราขยายไฟตรงของวงจรแอ็คทีฟอาร์ซีบันไดแบบปลายคู่
Analysis of DC Gain of Fully-Differential
Ladder Active-RC Filters
นิพนธ์ สีนิลแท้ ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received November 12, 2016,
Revised December 7, 2016.

บททัดย่อ

ในอุดมคติอัตราขยายไฟตรงในโหมดผลต่างของวงจรแอ็คทีฟอาร์ซีบันไดแบบปลายคู่จะมีค่าเท่ากับ 0.5 (หรือ -0.6 dB) อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของอัตราขยายของออปแอมป์ค่าอัตราขยายดังกล่าวในทางปฏิบัติจะมีค่าต่ำกว่า 0.5 เสมอบทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์หาค่าอัตราขยายไฟตรงในโหมดผลต่างของวงจรกรองแอ็คทีฟอาร์ซีบันไดแบบปลายคู่โดยผลการวิเคราะห์จะถูกลดรูปให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกขึ้น
คำสำคัญ: การวิเคราะห์อัตราขยายไฟตรง, วงจรกรองแอ็คทีฟอาร์ซีแบบปลายคู่สองด้าน, ออปแอมป์คาสโคดแบบพับ

ABSTRACT
Ideally differential-mode (DM) DC gain of a fully-differential (FD) ladder active-RC filter is 0.5 (or -0.6 dB). However in practice, due to limited gain of op amps, such a gain is always less than 0.5. In this paper, analysis of the DM DC gain of FD ladder active-RC filter is presented in which the result is simplified such that it can be used more conveniently.
Keywords: DC gain analysis, fully-differential active-RC filters, fully-differential cascode op amp.

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com