การระบุตำแหน่งภายในอาคารในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยการวัดความเข้มการรับสัญญาณ

Indoor Localization in Wireless Sensor Networks using RSSI Value
กรณิการ์ มูลโพธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mainuscript received November 1, 2016,
Revised November 30, 2016.


บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นำเสนอ และทดสอบการวัดความเข้มการรับของสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์โหนด และเซ็นเซอร์อ้างอิง โดยนำค่าที่ได้มาหาระยะทางระหว่างโหนดด้วยสมการเชิงเส้นและใช้เทคนิคการลดความเข้มของกำลังส่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระยะทางระยะใกล้ และใช้โหนดอ้างอิงจำนวน 4 โหนดในโดยใช้หลักการของพิทาโกรัสอย่างง่ายในการคำนวณหาตำแหน่ง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่ง และจากผลการทดลองในการวัดความเข้มสัญญาณรับเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์และวิเคราะห์หาตำแหน่งได้ระยะกระจัดของค่าความผิดพลาดในการระบุตำแหน่งมีค่าต่ำสุด 0.23 เมตร และสูงสุดที่ 2.56 เมตร
คำสำคัญ: การระบุตำแหน่ง, เซ็นเซอร์โหนด,ค่าความแรงการรับสัญญาณ
ABSTRACT
The paper proposed and experiments received signal strength based methods for distance estimation between sensor node and reference sensor.The analysis of RSSI values for location can assist in improving the design of linear positioning algorithms and used low transmit powers for analyze near distance between two wireless nodes.The system have 4 reference sensorsfor the position calculation will be less error and analyze byBasic Pythagoras. The proposed system was implemented with the Zigbee device and microcontroller PIC18F4431 to measure RSSI and analyze data set of RSSI to estimate distance between wireless sensor. The experimental results show the displacement errors. The smallest error was 0.23 meter and largest error was 2.56 meter at position (9,1) and (9,7) of roomrespectively.
Keywords: Indoor localization, sensor node, Received Signal Strength Indication, RSSI,Wireless Sensor Network, Zigbee

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com