การเปรียบเทียบคุณลักษณะการแห้งของกล้วยหอมในตู้อบ

แบบเจ็ทไหลปะทะและตู้อบแบบถาด
Comparison of Banana Drying Characteristics in
Jet Impingement Dryer and Tray Dryer
ศรัณย์ เพชรชูช่วย ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ชยุต นันทดุสิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ ราม แย้มแสงสังข์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mainuscript received November 4, 2016,
Revised November 28, 2016.


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งกล้วยหอมโดยเปรียบเทียบระหว่างตู้อบแบบเจ็ทไหลปะทะกับตู้อบแบบถาด ในการทดลองอบแห้งได้ใช้กล้วยหอมระดับสุก 5 หั่นตามขวางหนา 4 มิลลิเมตรทำการอบแห้งที่อุณหภูมิของลมร้อนที่ 75, 85, และ 95 ๐C ที่อัตราการไหลเชิงมวล 0.18, 0.26, และ 0.35 kg/s จนความชื้นสุดท้ายต่ำกว่า 25%db จากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สี ความแข็ง ความกรอบ และการหดตัว รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบพลังงานจำเพาะที่ใช้ในการอบ จากการทดลองพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิและอัตราการไหลเชิงมวลของลมร้อนส่งผลให้อัตราการแห้งสูงเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาในการอบลดลง และที่เงื่อนไขลมร้อนเดียวกันชิ้นกล้วยหอมที่อบด้วยตู้อบแบบเจ็ทไหลปะทะให้อัตราการแห้งสูงกว่าตู้อบแบบถาด และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพหลังการอบด้วยตู้อบแบบเจ็ทไหลปะทะกับตู้อบแบบถาด พบว่า การอบแห้งด้วยตู้อบแบบเจ็ทไหลปะทะมีค่าการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวมต่ำ ความกรอบต่ำ ความแข็งสูง ร้อยละการหดตัวสูงและการใช้พลังงานต่ำเมื่อเทียบกับตู้อบแบบถาด
คำสำคัญ: ตู้อบแบบเจ็ทไหลปะทะ, ตู้อบแบบถาด, กล้วยหอม, จลพลศาสตร์การแห้ง, คุณภาพ, การใช้พลังงาน
ABSTRACT
The objective of this research was to study drying characteristics of banana by comparing between jet impingement dryer and tray dryer. In the drying experiments, the Cavendish banana with a mature ripe stage of 5 was sliced into 4 mm thickness and drying at temperatures of 75, 85 and 95 ๐C and mass flow rate of 0.18, 0.26 and 0.35 kg/s until the moisture content was lower than 25%db. The dried products were analyzed physical properties for color, hardness, factorability, and shrinkage. The specific energy consumption was also considered for comparison. The physical results were used to select the optimized condition for drying banana slices. The experiments results showed that increasing of temperature and mass flow rate of hot air affected to increase drying rate and decrease the drying time. At same drying conditions, drying of banana slice in jet impingement dryer gave higher drying rate than tray dryer. When compared the physical characteristics after drying, it is found that banana slices drying with jet impingement dryer had less total color change, less factorability, more hardness, more percentage shrinkage and less specific energy consumption than those dried with tray dryer.
Keywords: Jet impingement dryer, Tray dryer, Banana, Product properties, Energy consumption

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com