ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจความรู้
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Factors Affecting Decision Making of Purchasing Infopreneur Products
อานนท์ ทับเที่ยง และ อุมาพร เขม้นงาน
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 อาคาร CB5 ชั้น 8 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10120
Manuscript received June 14, 2016
Revised June 22, 2016บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจความรู้ (Infopreneur Products) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงราคา ด้านเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ และด้านความน่าเชื่อถือของนักธุรกิจความรู้ (Infopreneur) มาใช้ในการศึกษาซึ่งการวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจความรู้ (Infopreneur Products) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 400 ตัวอย่างด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่กำหนดไว้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS 17 เพื่อหาค่าความแปรปรวนและค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงราคา เนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์และความน่าเชื่อถือของนักธุรกิจความรู้ (Infopreneur) มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวกและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของนักธุรกิจความรู้ (Infopreneur) มีค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ยกเว้นปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายที่มีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ


คำสำคัญ: การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล/การตัดสินใจซื้อ/ ข้อมูล/ ความรู้/ นวัตกรรม/ ธุรกิจความรู้/ สื่อออนไลน์
ABSTRACT
The purpose of this research is to study Factors Affecting Decision Making of Purchasing Infopreneur Products. The Six main factors are demographic, Perceive ease of use, Perceive of usefulness, Perceive of cost, Content on social media and Personal image of infopreneur were analyzed to identify relationship between the factors and decision making of purchasing. The sample group in the study was 400 online consumers who have ever purchased infopreneur products in Thailand and questionnaires were used to collect data by convenience sampling method. Additionally, the research used Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 17 as the instrument in order to analyze Descriptive statistic, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The result implied that education, the only one of demographic factor, can affect decision making of purchasing. The others, Perceive of usefulness, Perceive of cost, Content on social media and Personal image of infopreneur have positive affect with decision making of purchasing except Perceive ease of use has negative affect with decision making of purchasing Infopreneur Products.


Keywords: Decision Making of Purchasing/ information/ Digital technology/ Infopreneur/ Social Media

pdf01pdf File Size: 366.6 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com