พฤติกรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับเสาเข็มแบเร็ท
ภายใต้แรงกระทำในแนวราบ
Behavior of Soil-Pile Interaction of Barrette Pile under Lateral Loading
สมเกียรติ ทิพย์สุมณฑา
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิไลลักษณ์ สระมูล
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received October 22, 2015
Revised April 29, 2016บทคัดย่อ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการใช้เสาเข็มรับแรงด้านข้างข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ออกแบบคือ p-y Curve ซึ่งสร้างขึ้นตามสมการของทฤษฎีต่างๆ อย่างไรก็ตามการคำนวณหาค่า p-y Curve จากทฤษฎีนั้นมักจะให้ค่าที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ที่ได้จากงานสนาม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาหา p-y Curve ด้วยวิธีวิเคราะห์กลับจากการทดสอบเสาเข็มรับแรงดันด้านข้างในสนาม และวิเคราะห์เทียบกับทฤษฎีของ Matlock ด้วยโปรแกรม LPILE นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการรับแรงในแนวด้านข้าง งานวิจัยนี้ได้ทำเสาเข็มแบเร็ทที่มีหน้าตัดขนาด 0.8 x 2.0 เมตร ในพื้นที่บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จังหวัดสมุทรปราการ การทดสอบพิจารณาการให้แรงแนวราบแบบกระทำซ้ำแบบ Static Loading ภายใต้สภาวะ Stress Control จำนวน 10 รอบ โดย Cycle ที่ 1 ให้แรงกระทำ 196 kN, 392 kN, 587 kN และ 785 kN ตามลำดับ ส่วน Cycle ที่ 2 – 10 ให้แรงกระทำซ้ำที่ 785 kN เท่านั้น ในเสาเข็มได้มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ (Inclinometer) และตัววัดค่าความเครียด (Strain) ชนิด Vibrating Wire Strain Gauge (VWSG) ผลจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเส้น p-y Curve ด้วยวิธีวิเคราะห์กลับนั้นจะให้ค่า p-y Curve สูงกว่าเส้นที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีของ Matlock อย่างไรก็ตามในช่วงที่รับแรงกระทำซ้ำรอบที่ 2 ถึงรอบที่ 10 ค่าของ p-y Curve จะลดลงและมีแนวโน้มที่จะตกลงไปยังเส้นทฤษฎีของ Matlock ในช่วงที่มีการเคลื่อนตัวสูงเนื่องจากค่า Stiffness ของดินมีค่าลดลง

ABSTRACT
Construction of project using lateral load pile, the important data for analysis and design is p-y curve which have been generally established by different theory. However, the calculated p-y curves by theory mostly differ from the data referred to the field. Therefore, this research aims to study p-y curve by backed analysis from lateral pile load test in the field and compare to Matlock's theory by LPILE program.Additionally, the influence of the horizontal cyclic loading is considered to this research. In the research field, the barrette pile size 0.8 x 0.2 m was constructed in the area of MRT Green Line Extension project, Samutprakarn province. The lateral static load tests under stress control were focused on 10 cycles. For the first cycle, the forces were applied to the plie with 196 kN, 392 kN, 587 kN and 785 kN, respectively. For cycles 2nd – 10th cycle, the forces were applied only 785 kN. The inclinometer and Vibrating Wire Strain Gauge (VWSG) was installed in the barrette pile for lateral displacement and strain. The analysis result indicates that the p-y curves by back analysis method are higher than the curves of Matlock's method. However, under repeated loading 2nd – 10th cycle the p-y curves trend to decrease and drop down to the line of Matlock's theory in the zone of large deflection due to decreasing of soil stiffness

Keywords: p-y Curve, Soil Resistance, Barrette Pile, Lateral Load

pdf01pdf File Size: 668.96 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com