อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปตัวเอ็กซ์ต่อค่าการถ่ายเทความร้อนและตัวประกอบความเสียดทานในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
Influence of X-Baffles on Heat Transfer and Friction Factor in a Heat Exchanger Tube


สุจินต์ นุชประเสริฐ ขวัญชัย หนาแน่น อุทัย ผ่องรัศมี และ เสนีย์ ศิริไชย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuscript received June 9, 2015
Revised June 22, 2016บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของแผ่นกั้นรูปตัวเอ็กซ์ที่มีผลต่อค่าการถ่ายเทความร้อนและตัวประกอบความเสียดทานในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D) เท่ากับ 64 มิลลิเมตร ยาว 1500 มิลลิเมตร ภายใต้เงื่อนไขการให้ความร้อนที่ผนังท่ออย่างคงตัว ภายในท่อได้ถูกสอดใส่แผ่นกั้นรูปตัวเอ็กซ์ (X-baffles) ที่ทำจากอลูมิเนียมมีอัตราส่วนความกว้างต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ(W/D) เท่ากับ 0.2 โดยมีอัตราส่วนระยะพิตช์ (P/D) เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลำดับ ของไหลทดสอบที่ใช้คืออากาศมีเลขเรย์โนลดส์(Re) ระหว่าง 6000 ถึง 20,000 ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ได้จากกรณีการสอดใส่แผ่นกั้นรูปตัวเอ็กซ์เพื่อสร้างความปั่นป่วนส่งผลให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและตัวประกอบความเสียดทานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีแผ่นกั้นแบบปกติ (Typical baffles) ถึง 45% และ 279% ตามลำดับ

คำสำคัญ: การถ่ายเทความร้อน, ตัวประกอบความเสียดทาน, แผ่นกั้นรูปตัวเอ็กซ์


ABSTRACT
This paper investigated the influence of X-baffles on heat transfer and friction factor in a heat exchanger tube. The test tube made of copper having 64 mm inner diameter (D) and 1500 mm length. The test tube was heated by an electrical wire provided uniform wall heat flux condition. The test tube was inserted the X-baffles which made of aluminum with width ratio (W/D) of 0.2. The X-baffles were placed in a test tube at three pitch ratios (P/D) of 1.0, 1.5 and 2.0. The working fluid was air and the investigations were examined for a range of Reynolds number 6000 to 20,000. The experimental results of inserted the X-baffles revealed that the Nusselt number and the friction factor were higher than those the typical baffles around 45% and 279% respectively.

Keywords: heat transfer, friction factor, X-baffles

pdf01pdf File Size: 291.03 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com