อุปกรณ์แยกสัญญาณแสงแบบปรับค่าได้ที่ใช้เรโซเนเตอร์วงแหวนเส้นใยนำแสงร่วมกับแมคเซนเดอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์

ในระบบมัลติเพลกซ์เชิงแสงหลายช่องแบบ DWDM
Tunable Optical Demultiplexer Using Fiber Ring Resonator Incorporating Mach-Zehnder Interferometer in DWDM


อารยา ชัยสงคราม
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และ สมมาตร แสงเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Manuscript received April 11, 2016
Revised June 13, 2016

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอ โครงสร้างอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงแบบปรับค่าได้ ที่ใช้เรโซเนเตอร์วงแหวนเส้นใยนำแสงทำงานร่วมกับแมคเซนเดอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ โดยการจำลองและวิเคราะห์ผลจากคุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณ ด้วยการปรับเปลี่ยนค่าความยาวลูป ( ) ที่ 0.1 mm ถึง 2.1 mm และปรับค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ให้มีค่าที่เหมาะสม พบว่าที่ค่าความยาวลูป ( ) เท่ากับ 2.1 mm มีผลทำให้ค่าระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ (channel spacing) เท่ากับ 0.8 nm ค่าแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ (channel bandwidth) เท่ากับ 0.08 nm ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงในระบบการมัลติเพลกซ์เชิงแสงแบบ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) มาตรฐาน ITU-T G.694.1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: อุปกรณ์แยกสัญญาณแสง, เรโซเนเตอร์วงแหวนเส้นใยนำแสง, แมคเซนเดอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์

ABSTRACT
This article presents a structure of the tunable optical demultiplexer using fiber ring resonator incorporating mach-zehnder interferometer. The simulation and the transmission characteristic were analyzed by adjusting the loop length from 0.1 nm to 2.1 nm and adjusting other parameters at appropriate values. It was found that, the loop length at 2.1 nm provided the channel spacing at 0.8 nm and the channel bandwidth at 0.08 nm which could be efficiently applied to optical demultiplexer of Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) according to ITU-T G.694.1 Standard.

Keywords: tunable optical demultiplexer, fiber ring resonator, mach-zehnder interferometer

pdf01pdf File Size: 196.11 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com