การประเมินสมรรถภาพของเอสบีอาร์ที่มีฟิล์มชีวภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียชุมชนที่มีความเค็ม

Performance Evaluation of Sequencing Batch Biofilm Reactor for Nitrogen Removal from Saline Domestic Wastewater

จิราพร อนันทยากร และ ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received October 24, 2015

Revised November 24, 2015

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถภาพของเอสบีอาร์ที่มีตัวกลางเคลื่อนที่ในการกำจัดไนโตรเจนและซีโอดีในน้ำเสียชุมชนที่มีความเค็ม ดำเนินระบบภายใต้สภาวะที่สนับสนุนการไนตริฟิเคชันและการดีไนตริฟิเคชัน กำหนดระยะเวลาแอโรบิกและแอนอกซิกเท่ากับ 4 และ 5 ชั่วโมงตามลำดับ และเติมอากาศซ้ำอีก 1 ชั่วโมง ผลจากการหาอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการกำจัดไนโตรเจนและซีโอดีในน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเค็มพบว่าอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนเท่ากับ 3:1 เป็นอัตราส่วนที่ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดีและไนโตรเจนสูงสุด ขณะที่ผลการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองพัทยาที่มีอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนในช่วง 2.6:1-3.9:1 พบว่าระบบมีประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนทั้งหมดและแอมโมเนียม-ไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 79-86, 77-81 และ 80-86 ตามลำดับ ในการติดตามค่าซีโอดีและการเปลี่ยนแปลงรูปของไนโตรเจนระหว่างดำเนินระบบในวัฏจักร พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีและไนโตรเจนในน้ำเสียเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการใช้เอสบีอาร์ร่วมกับฟิลม์ชีวภาพและการลดเส้นทางการกำจัดไนโตรเจนโดยการเกิดดีไนตริฟิเคชันบางส่วนจากสาเหตุของความเค็มในน้ำ

คำสำคัญ: การกำจัดไนโตรเจน, เอสบีอาร์, น้ำเสียที่มีความเค็ม

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the performance of a SBR with moving-bed biofilm on N and COD removal efficiencies in saline domestic wastewater. The SBR reactor was operated under the operation of nitrification-denitrification process. The process was subjected to 4-h aeration followed by 5-h anoxic and 1-h aeration stage. The effects of COD:N ratio and salt concentration on the N and COD removal efficiencies in moving-bed sequencing batch reactors with synthetic wastewater were investigated. The results showed that the operating COD:N ratio of 3:1 had the highest performance in both the COD and N removal efficiencies. For the domestic wastewater of Pataya City Hall, the percentage of the COD, total N, and ammonia-N removal efficiencies ranged from 79 to 86 mg/l, 77 to 81 mg/l, and 80 to 86 mg/l, respectively at the operation COD:N ratios of 2.6:1-3.9:1. The monitoring of COD value and nitrogen transformation during cycle operation indicated that the COD and nitrogen removal efficiencies were improved by using of SBR with moving-bed biofilm occured with partial denitrification and nitrogen removal pathway was shortening by salt content in wastewater.

Keywords: Nitrogen removal, SBR, Saline wastewater

pdf-iconpdf File Size: 325.59 KB

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com