ผลของการเติมของเสียอินทรีย์ที่มีต่อการดูดดึงตะกั่วโดยทานตะวัน

จากดินปนเปื้อนตะกั่วระดับสูง

Organic Waste Amendments Effect on Pb Uptake by Sunflower from Highly Pb-Contaminated Soil

ธิพา พานิช และ ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received October 24, 2015

Revised November 24, 2015 

บทคัดย่อ

การศึกษาถึงผลของการเติมของเสียอินทรีย์ (มูลวัว สลัดจ์น้ำเสีย และปุ๋ยหมักจากขยะชุมชน) ที่มีต่อการดูดดึงตะกั่วโดยทานตะวัน (Helianthus annuus L.) จากดินปนเปื้อนตะกั่วในระดับสูง ได้ดำเนินการทดลองโดยการปลูกพืชในกระถางทดลอง ผลการศึกษาพบว่าการเติมของเสียอินทรีย์โดยเฉพาะมูลวัวที่อัตรา 100 – 3,000 กก.ไนโตรเจน/เฮกตาร์ ร่วมกับสารอีดีทีเอในอัตรา 5 มิลลิโมล/กก. มีผลทำให้ทานตะวันมีการเจริญเติบโตให้มวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ทำให้ค่าความเข้มข้นของตะกั่วในราก ใบ และลำต้นของทานตะวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าความเข้มข้นของตะกั่วในราก ใบ และลำต้นอยู่ในช่วง 2,218-3,382 มก./กก., 622-3,055 มก./กก. และ 382-959 มก./กก. ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างส่วนต่างๆของพืชทั้ง 3 ส่วนแล้วตะกั่วจะถูกดูดดึงและเก็บสะสมในใบเป็นส่วนใหญ่ การวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของตะกั่วในดินหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธีสกัดตามลำดับ พบว่าการผสมของเสียอินทรีย์มีผลทำให้สัดส่วนตะกั่วในรูปเคลื่อนย้ายได้ง่ายถูกเปลี่ยนไปในรูปตะกั่วที่เคลื่อนย้ายได้น้อยลง

คำสำคัญ: ของเสียอินทรีย์, การดูดดึงตะกั่ว, ไฟโตอิคสแทรคชัน

ABSTRACT

 

A pot experiment was conducted to study the effects of three organic waste types (i.e., cow manure, sewage sludge and municipal solid waste compost) on Lead (Pb) uptake by sunflower (Helianthus annuus L.) from highly Pb-contaminated soil. The organic wastes were applied to the soil at the rates of 100-3,000 kg N/ha in the presence of EDTA at 5 mmol/kg. The results indicated that the application of the organic wastes, especially of the cow manure, led to plant growth and biomass increment. The concentration of Pb in roots, leaves, and stems of sunflower significantly decreased when the organic waste were applied. The Pb concentration of sunflower ranged from 2,218 to 3,382 mg/kg, 622 to 3,055 mg/kg and 382 to 959 mg/kg in roots, leaves, and stems, respectively. For a comparison of the three plant parts, leaves accounted for the majority for the Pb uptake and accumulation. Sequential fractionations of the soil after harvesting indicated that addition of these organic wastes can redistribute Pb in the soil from more to less mobile fractions.

 

Keywords: Organic waste, Pb uptake, Phytoextraction

pdf-iconpdf File Size: 184.61 KB

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com