การวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟอาร์ซีปลายคู่

ที่มีการต่อโครงข่ายป้อนกลับโหมดผลร่วม

Stability analysis of Fully-Differential Active-RC filter

with Common-Mode Feedback Network

 

ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received September 7, 2014

Revised November 13, 2014

 

บททัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟอาร์ซีปลายคู่ที่มีการต่อโครงข่ายป้อนกลับโหมดผลร่วม ผลจากการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปช่วยในการออกแบบวงจรเพื่อให้สามารถปรับแลกคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการวิเคราะห์ 

Abstract

       This paper presents stability analysis of fully-differential active-RC filters with CMFB networks. The results from this study can be used to help the trade-off in the circuit design process to be more effective. Simulation results are in good agreement with the presented analysis.

 Keywords: stability analysis, fully-differential active-RC filters, CMFB networks

pdf01Size: 364.43 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com