ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตของเศษก่อนขาดในการกัดระนาบเดี่ยว

Geometric Distortion of Uncut Chip in One Plane Milling

 

ฐิตะพล หุยะนันท์

                                                                                                              

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์: 0-2988-3655, โทรสาร: 0-2988-3666 ต่อ 3106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received October 8, 2014

Revised November 12, 2014

 

บทคัดย่อ

             แบบจำลองรูปแบบต่างๆ สำหรับทำนายรูปทรงเรขาคณิตของเศษก่อนขาดถูกนำเสนอขึ้นมากกว่า 5 ทศษวรรษ แต่ก็น่าแปลกใจที่แบบจำลองดั้งเดิมยังคงเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาประยุกต์ในด้านต่าง ๆ แม้ว่ามันจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากวิถีคมตัดแบบวงกลมแทนที่จะเป็นแบบ Trochoid ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตระหว่างเศษก่อนขาดจริงและแบบจำลองดั้งเดิมผ่านมุมระหว่างการตัดเฉือนและตัวแปรไร้หน่วยต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งงานนี้นำชุดคำสั่ง VBA for AutoCAD มาประยุกต์เป็นเครื่องมือหลักสำหรับสร้างเศษก่อนขาดและหาลักษณะจำเพาะของมัน โดยวิถี Trochoid ถูกสร้างจากชุดอนุกรมของ Successive point บน Synthetic curve จากผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบว่า เกณฑ์ประเมินความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตที่นำเสนอในบทความนี้สามารถนำมาใช้บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างเศษก่อนขาดจริงและแบบจำลองดั้งเดิมได้ตามที่ประสงค์ ทำให้หาข้อสรุปได้ว่า แบบจำลองดั้งเดิมสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากวิถีคมตัดที่ถูกทำให้ง่ายเกินความเป็นจริงถ้าสภาวะการตัดเฉือนอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่เกิน โดยที่ไม่เกินเท่านั้น

 คำสำคัญ: รูปทรงเรขาคณิตของเศษก่อนขาด, การกัดในระนาบเดี่ยว, วิถี Trochoid, ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิต

Abstract

                 For over last 5 decades, various models for predicting the uncut chip geometry have been introduced. The conventional  model is, surprisingly, still well accepted and applied in many sections despite of being derived from the circular tool trajectory instead of the trochoid one. As a result, this paper presentsan analysis of geometric distortion between the actual uncut chip and the conventional model through both the in-cutting angles and the new approached dimensionless parameters. In this works, the VBA for AutoCAD programming was implemented as the main tool for creating uncut chips and determining their characteristics. The trochoid trajectory was generated from a series of successive points on the synthetic curves. According to the comparative study’s results, the proposed criteria for assessing the geometric distortion can identify the differentia between the actual uncut chip and the conventional model as expected. It is then possible to draw a conclusion that the use of conventional model is valid regardless of any effects due to its oversimplification if, and only if, the cutting condition is on a good term with  and  do not exceed  and .

Keywords:Uncut chip geometry, One plane milling, Trochoid trajectory, Geometric distortion

pdf01Size: 428.99 KB

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com