แรงจูงใจในการประยุกต์ใช้การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

กรณีศึกษาของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Motivation toward implementation of ISO 14001: A case study in ITALIAN-THAI

DEVELOPMENT Public Company Limited

 

ปิยะราษฎร์  ฤาชากูล และ อุลาวัณย์ กุลชาติชัย และ วัชระ สัตยาประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์02-9883655,02-9883666 

Manuscript received October 8, 2013

Revised November 12, 2013

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำไปวิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) โดยใช้การถอดรหัสข้อมูล (Coding) ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด หลังจากนั้นจึงนำรหัสข้อมูลที่ได้มาทำการจัดกลุ่มปัจจัยแรงจูงใจ (Grouping) และให้ความหมายพร้อมระบุความถี่ (Frequency) ของการพูดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารนำ ISO 14001 มาใช้ในองค์กร ประกอบด้วยแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในได้แก่ แนวทางในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร การลดต้นทุนในทางธุรกิจ การทำให้ลูกค้ายอมรับ การพัฒนาของระบบ การเพิ่มรายได้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร และเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร ส่วน แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และการลดผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจภายนอกมีความถี่ของการพูดซ้ำสูงกว่า แรงจูงใจภายใน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก สามารถนำไปเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆที่สนใจ ที่จะนำ ISO 14001 ไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คำสำคัญ: แรงจูงใจของผู้บริหาร, การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร

 Abstract

This study is qualitative research which aimed to investigate administrator’s motivations. The administrator who realized the significance of applying ISO 14001 environmental management system in organization. The instrument used in this study was in dept-interview. The data analysis interviewed was constant comparison by coding in order to be most validity and reliability. The coding analyzed were grouping according to motivation factors and giving the meaning with frequency of repeating.  The findings revealed that the important motivations that encouraged administrator to apply ISO 14001 in organization were intrinsic motivation and extrinsic motivation. The intrinsic motivations were guidelines of environmental performances in organization, reducing business budgets, convincing acceptance’s customers, developing system, increasing organization’s incomes to be sustainable organization and sufficiency economy of organization. The extrinsic motivations were raising opportunity of business competition and reducing the effects towards community nearby. The results found that extrinsic motivations were frequency of repeating higher than intrinsic motivations. This implied that extrinsic motivation factors could be guidelines to others which are interested in applying ISO 14001 in their own organizations effectively. 

Keywords:administrator’s motivations, environmental management system in organization

pdf01pdf File Size: 485.82 KB

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com