ความสัมพันธ์ของตัวแปรจากการทดสอบความแข็งและ

CBR ของวัสดุชั้นทางในบล็อกทดสอบ

Relationship of Parameter for Stiffness and CBR Test of Pavement Materials in Test Box 

ณัฐกฤษ น้อยก้อน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

600 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิไลลักษณ์ สระมูล1 ศุภกร วชิราภรณ์2

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สกุล ห่อวโนทยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received September 3, 2013

Revised October 1, 2013

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าความแข็งและค่า California Bearing Ratio (CBR) ของดินบดอัดโดยค่าความแข็งนั้นจะเน้นไปที่ค่า Elastic Modulus วัสดุที่ใช้ทดสอบเป็นดินบดอัดประเภทวัสดุโครงสร้างทางในงานก่อสร้างทางหลวง โดยมีการวิเคราะห์ผลทดสอบระหว่างดินบดอัดในสนาม และดินที่บดอัดในบล็อกทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคือ Soil Stiffness Gauge (SSG), Dynamic Cone Penetrometer (DCP) และ Nuclear Density Gauge (NDG) งานวิจัยนี้ได้ทำการควบคุมการบดอัดดินในบล็อกทดสอบ โดยมีการควบคุมพลังงานและความชื้นของดิน บล็อกทดสอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาด 0.60 x 0.60 x 0.25 เมตรผลการทดสอบค่าความหนาแน่นแห้ง จาก NDG ค่า Stiffness Parameter(K) จาก SSG, ค่า DPI จาก DCP, ค่า E-Modulus (E) และค่า CBR พบว่าค่าความแปรปรวนของข้อมูลทดสอบในบล็อกทดสอบมีค่าน้อยกว่าการทดสอบในสนาม พิจารณาผลการทดสอบในบล็อกทดสอบ และในสนามจากเครื่องมือ SSG และ DCP ผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์ที่เป็นผลทดสอบจากเครื่องมือทดสอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์มีแนวโน้มแปรผันโดยตรง ซึ่งค่าในสนามมีค่า KSSG = -2.67DPI + 26.92 ค่าในบล็อกทดสอบมีค่า KSSG = -2.67DPI + 51.64 ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการค่า CBR จากเครื่องมือ Field CBR มีความสัมพันธ์กับค่า CBR ที่ได้จากการ DCP มีความสัมพันธ์แนวโน้มแปรผันโดยตรงเฉลี่ยมีค่า CBRfield(box) = 1.82CBRDCP จากผลการศึกษาวิจัยเครื่องมือ SSG, DCP และ NDG ได้แสดงถึงศักยภาพที่คาดว่าจะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพงานบดอัดวัสดุโครงสร้างชั้นทางในงานก่อสร้างทาง

 

ABSTRACT

      Thisresearchpresentsthe relationship of stiffness and California Bearing Ratio (CBR) for the compacted soil. The stiffness is focused to the form of Elastic Modulus. The tested materialswerecollected from highway construction. The tested results were analyzed for both soils compacted in the field and in the test box. The testing apparatus were employed by Soil Stiffness Gauge (SSG), Dynamic Cone Penetrometer (DCP) and Nuclear Density Gauge (NDG).The compacted soil in test boxes were controlled by energy of compaction and moisture content.The area of test box in this study was 0.60 x 0.60 square meter and 0.25 meter in height. The results showed that the deviation of dry density by NDG, the stiffness (K) by SSG, DPI by DCP, and CBR could be reduced for test box, comparing to soil test in the field. This outcome indicated that controlling soil properties, moisture content and compaction could reduce the deviation of test results. Considering to the soil test results applied by both SSG and DCP in the test box and in the field, the relationships between parameters of test results from these apparatuses were shown significantly. The trend of directly correlations are proposed as; in the field test, KSSG = -2.67DPI + 26.92 and in the test box also indicated KSSG = -2.67DPI + 51.64. The relationships between Field CBR and DCP operated in test box for all selected materials could be exhibited as; CBRfield(box) = 1.82CBRDCP. From this study, the apparatuses of SSG, DCP and NDG exhibited the potential to develop for compaction control in highway construction.

 

Keywords : soil stiffness gauge; dynamic cone penetrometer; nuclear density gauge; test box, CBR

pdf01pdf File Size: 779.05 KB

 

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com