การศึกษาเปรียบเทียบวงจรกรองแอ็คทีฟ-อาร์ซีโครงสร้างบันไดแบบต่างๆ

Comparative Study of Ladder Active-RC Filter Structures

ว่าที่ภัทรกฤต คัชมาตย์ และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 1050 โทร 081-699-4029, 0-2988-3655 ต่อ 230

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Manuscript received September 12, 2013

Revised November 13, 2012

 บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบสนองความถี่ของวงจรกรองแอ็คทีฟ-อาร์ซีอันดับสามที่มีโครงสร้างบันไดรูปแบบต่าง ๆ จากผลการศึกษาเราพบว่าหากความถี่อัตราขยายเป็นหนึ่งของออปแอมป์ที่ใช้มีค่าไม่สูงพอ วงจรกรองที่ได้จะมีปัญหายอดแหลมในผลตอบสนองเชิงขนาด ทั้งนี้มีโครงสร้างสามแบบที่ประสบปัญหายอดแหลมใกล้ความถี่ตัดในขณะที่มีหนึ่งโครงสร้างที่ประสบปัญหายอดแหลมในช่วงความถี่หยุด ผลการจำลองการทำงานของวงจรให้ผลที่สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการวิเคราะห์วงจร

 คำสำคัญ: แอ็คทีฟ-อาร์ซี, วงจรโครงสร้างบันได

 Abstract

This paper presents a comparative analysis of the frequency response of various structures of the 3rd-order ladder active-RC filters.  It was found that if the unity-gain frequency of the op amps employed in the filters is not high enough, the resulting filters would have peaking problem in their magnitude responses.  In particular, three structures suffer peaking near the cut-off frequencies and one structure suffers peaking in the stop band.  Simulation results were found to be in good agreement with the analytical results.

 Keywords:Ladder, Filter

pdf File Size: 732.36 KB

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com