แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติกับการทำงานของ

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

Unconventional Voltage Utility with

Three-phase Induction Motor Operation

ปุณยภัทร ภูมิภาค และ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 0-2988-3666 ต่อ 3305

 

Manuscript received January 29, 2013

Revised May 25, 2013

 

 


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอนิยามของแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติสองสภาวะคือ สภาวะแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าปกติ สภาวะแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าปกติ และสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล โดยพิจารณาเฉพาะความไม่สมดุลของขนาดแรงดันไฟฟ้า และอธิบายให้เห็นถึงผลที่มีต่อการใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้ากับปริมาณพิกัดกำลังทางกลของมอเตอร์ที่ลดลง เพื่อทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

 

Abstract

This paper proposes two unconventional voltage supplies, over voltage and under voltage, and unbalanced voltage conditions. In case of voltage unbalance, only amplitude of unbalance voltage is taken into account. In addition, the influence of unconventional voltage sources on three-phase induction motor performances is presented. This is advantage in terms of the relationship between the condition of unconventional voltage and the derating factor of motor horse power to prevent the motor damages.

Keyword: three-phase induction motor, unconventional voltage

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com