มาตรฐานการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มภายในประเทศไทย

A Standard of FM Radio Broadcasting in Thailand

 โชคชัย แสงดาว

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร. 0-2988-3655 ต่อ 2342, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received January 30, 2013

Revised May 11, 2013

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอมาตรฐานการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มภายในประเทศไทยที่บัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมถึงเครื่องส่งวิทยุสำหรับทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อาศัยข้อกำหนดยึดถือตามคำแนะนำของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สถาบันมาตรฐานทางโทรคมนาคมยุโรป คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคไฟฟ้าสากล และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกำหนดไว้ว่าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจะต้องผ่านการทดสอบทางเทคนิคได้แก่กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด กำลังปล่อยออกปลอมเทียมโดยการนำ การปล่อยคลื่นนอกแถบ ความผิดพลาดความถี่ และการเบี่ยงเบนความถี่ตามลำดับ

 คำสำคัญ: กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด, กำลังปล่อยออกปลอมเทียมโดยการนำ, การแพร่นอกแถบ, ค่าผิดพลาดทางความถี่, การเบี่ยงเบนความถี่

 Abstract

This article presents a standard of FM radio broadcasting in Thailand. The FM radio broadcasting standard was regulated by the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). This standard focuses on the transmitter for FM radio broadcast station regarding to recommendation of International Telecommunication Union, European Telecommunication Standard Institute, International Electrotechnical Commission and Thai Industrial Standard Institute. The content in technical term of FM radio transmitter consists of Rated Carrier Power, Conducted Spurious Emission, Out-of-Band Emission, Frequency Error and Frequency Deviation, respectively.

.

Keyword: Rated Carrier Power, Conducted Spurious Emission, Out-of-Band Emission, Frequency Error, Frequency Deviation

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com