วงจรสายพานกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีทางดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรกรองความถี่แถบผ่าน

Digitally Controlled Current Conveyor and Application to Band-Pass Filter

 

ประจวบ ปวรางกูร

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Manuscript received February 10, 2013

Revised April 24, 2013

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการสร้างวงจรสายพานกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีทางดิจิทัลโดยใช้ทรานซิสเตอร์มอสเฟต วงจรที่นำเสนอใช้วงจรซีมอสทรานส์ลิเนียร์ลูปเป็นภาคอินพุตทำให้สามารถควบคุมค่าความต้านทานที่ขั้ว X ได้ และใช้วงจรสะท้อนกระแสที่ถูกควบคุมด้วยสวิตช์ทรานซิสเตอร์เป็นภาคเอาต์พุตทำให้ค่าอัตราขยายกระแสระหว่างขั้ว Z และขั้ว X สามารถควบคุมค่าได้ด้วยวิธีทางดิจิทัล วงจรที่นำเสนอถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซีมอสแบบ TSMC                         และสามารถทำงานได้ที่แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง ในบทความนี้ยังได้นำเสนอถึงการนำเอาวงจรสายพานกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีทางดิจิทัลนี้ไปประยุกต์ใช้งานในการสร้างเป็นวงจรกรองความถี่แถบผ่านด้วย จากผลจำลองการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรม PSPICE สามารถยืนยันถึงสมรรถนะของวงจรสายพานกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีทางดิจิทัล และการประยุกต์ใช้งานของมันได้เป็นอย่างดี

 

คำสำคัญ: วงจรสายพานกระแส, วงจรกรองความถี่, ทรานซิสเตอร์มอสเฟต, วงจรทรานส์ลิเนียร์ลูป

 

ABSTRACT

This paper presents a realization of the CMOS digitally controlled second-generation current conveyor (DCCCII). Using a CMOS translinear loop as input stage, the input resistance at X-terminal of the proposed DCCCII can be controlled. The output stage is realized using switch-controlled current mirrors. Therefore, the current gain between terminals X and Z of this DCCCII is programmable through digital control word. The proposed DCCCII is designed using CMOS TSMC process to be operated from a supply voltage of . As an application, the digitally programmable band-pass filter using the proposed DCCCII is given. PSPICE simulation confirms the performance of the proposed DCCCII and its application.

 

Keywords: Current conveyor, Filter, MOSFET, Translinear loop

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com