การประกอบกันของเว็บเซอร์วิสเชิงคุณภาพโดยใช้อัลกอริทึมพันธุ

Compositing Qos Web Service using Genetic Algorithms 

ภิสัก เหล็กเพชร และ ธันวา ศรีประโมง

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 081-699-4029,0-2988-3655 ต่อ 1230

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received March 15, 2013

Revised April 18, 2013

 

 


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเว็บเซอร์วิสได้รับความนิยมและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในแต่เว็บเซอร์วิสมีผู้ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละเว็บเซอร์วิสก็มีความสามารถในการให้บริการที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะด้าน โดยในการให้บริกาของเว็บเซอร์วิสหนึ่งๆนั้นจะมีการให้บริการที่หลากหลาย จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บเซอร์วิสได้เพียงเว็บเซอร์วิสเดียว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเรียกใช้งานจากหลายๆ เว็บเซอร์วิส ซึ่งต้องนำเอาเว็บเซอร์วิสที่มีความสามารถต่างๆมาประกอบกัน เพื่อให้ได้เว็บเซอร์วิสใหม่ที่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ บทความนี้จึงมีแนวความคิดที่จะนำเว็บเซอร์วิสมาประกอบกันโดยใช้อัลกอริทึมพันธุ โดยการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสนั้น จะพิจารณาการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสในเชิงคุณภาพโดยมีคุณสมบัติอยู่ 3 คุณสมบัติ ได้แก่ ต้นทุนใน การดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน และความสามารถในการใช้งานได้

 

คำสำคัญ: เว็บเซอร์วิส, อัลกอริทึมพันธุ, การประกอบกันของเว็บเซอร์วิส

 

 

 

ABSTRACT

At present, Web services are the most popular and widely used. Each web service has a number of service providers which is capable of specific services. Each Web Service has been various and serves in many different specialties and capabilities. So it is necessaries to use multiple web services and use service’s composition in order to serve the needs. This paper introduces the concept of Web services composition using genetic algorithms. There properties of Qos-aware services are considered for the performance of the composition of services, .ie., cost, process time and availability

 

Keywords: Webservice, Genetic Algorithms, Service composition

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com