การค้นหาภาพโดยระบบป้อนกลับแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านโมเดล 3 มิติ

Image Retrieval System using Semi-Automatic Relevance Feedback through 3D Model

ไพศาล มุณีสว่า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 ม. 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received May 1, 2012

Revised May 22, 2012 


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลภาพดิจิตอลจากฐานข้อมูลโดยวิธีการป้อนกลับแบบกึ่งอัตโนมัติ วิธีการเรียนรู้แบบ Self-Organizing Map (SOM) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลภาพแบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการค้นหาภาพได้สะดวก และทำให้ลดภาระงานของผู้ใช้ในการป้อนข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบ ระบบใช้วิธีการเปรียบเทียบความเหมือนโดยฟังก์ชั่น Radial basis function (RBF) ในกระบวนการป้อนกลับ ซึ่งฟังก์ชั่นดังกล่าวเป็นแบบไม่เชิงเส้นซึ่งเหมาะต่อการคำนวณค่าความเหมือนและทำงานได้ดีกว่าแบบที่เป็นเชิงเส้นและสมการควอตดราติก ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชั่น RBF ที่เหมาะสมจะถูกคำนวณจากระบบป้อนกลับผ่านโมเดล 3 มิติที่สร้างจาก SOM จากผลการทดลองพบว่าระบบการค้นหาภาพแบบกึ่งอัตโนมัติที่เสนอนี้มีประสิทธิภาพสูงและให้ความถูกต้องในการค้นหาภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมทั้งลดภาระงานของผู้ใช้ในการป้อนกลับข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับระบบป้อนกลับแบบเดิม

 

AbSTRACT

This paper studies and develops image retrieval system using semi-automatic method. The Self-organizing map (SOM) is applied to classify data and obtain 3D data model for user interface. This model reduces user workload in relevance feedback process because it classifies data into separate groups those allow users to input only on the representative model for effective learning. This system implements relevance feedback model using a network of radial basis function (RBF) which provides nonlinear discriminant analysis for measurement of image similarity. The RBF performs better than linear and quadratic functions. In a retrievalcycle, the suitable parameters input to RBF function are obtained from fed-back samples through 3D model. From the experiment results, the semi-automatic retrieval system implementing 3D model offered accurate retrieval results and reduced user workload as compared to the traditional relevance feedback methods.

 

 

Keywords:Image retrieval, image indexing, relevance feedback, self-organizing map

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com