การปรับปรุงระบบการจัดเก็บโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์  

กรณีศึกษา การเก็บแม่พิมพ์บรรจุกล่องใส่เครื่องประดับ

Storage System Improvement by AHP

Case Study: Die Cut of Jewelry Box

 

อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received: June 3, 2011

Revised: August 18, 2011

 

 


บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของกล่องใส่เครื่องประดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการลดเวลาในการหาแม่พิมพ์ ความ สะดวกในการหา และการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเรื่องระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน และการปรับปรุงชั้นวางให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากยิ่งขึ้น หลังจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาได้ออกแบบแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ 2 แนวทาง คือ การจัดเก็บตามความถี่ของการใช้งาน (Class Based Average) และการจัดเก็บแม่พิมพ์ตามแผนก (Category) ในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมทำได้โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) โดยแนวทางที่เลือกคือการจัดเก็บแม่พิมพ์ตามแผนก หลังการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาในการหาแม่พิมพ์ของพนักงานลงได้จาก 1.75 นาที เป็น 0.63 นาที  อีกทั้งไม่พบความผิดพลาดในการหยิบแม่พิมพ์ สามารถทำให้ชั้นวางสามารถจัดเก็บแม่พิมพ์ได้เพิ่มขึ้นจาก 13,183 แผ่น เป็น 16,363 แผ่น และลดจำนวนชั้นวางที่ใช้ลงได้จาก 29 ชั้นวาง เป็น 24 ชั้นวาง

 

คำสำคัญ: ระบบการจัดเก็บ, การควบคุมด้วยการมองเห็น, 5ส, AHP

 

ABSTRACT

 

This study aims to improve storage system of die cut for jewelry box manufacturing. The key success factors are picking time, ease of searching operation and efficiency of using storage area. We focused on improvement of current unstandardized storage system and storage shelf efficiency which is demonstrated by increasing number of stored die cuts after improvement. Two alternative of new storage system had been developed, 1) one is storage system based on Class Based Average 2) another one is Category Storage System. By using the decision making technique of Analysis Hierarchy Process (AHP), Category Storage System has been selected as the most suitable storage system for this manufacturer. After we implement new storage system, the result shows that picking time is reduced from 1.75 minutes to 0.63 minutes with no errors on picking wrong die cut. The number of stored die cuts is increased from 13,183 die cuts to 16,363 die cuts. Moreover, we can reduce number of storage shelf from 29 shelves to 24 shelves.

 

Keywords: Storage System, Visual Control, 5S, AHP

 

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com