การปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

กรณีศึกษาระบบการจัดเก็บแม่แบบตัดผ้า

Improvement of Storage System:

Case study: Cutting Pattern of Jewelry Box

 

 

พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received :June 3, 2011

Revised: August 22, 2011 


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดเก็บแม่แบบตัดผ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  โดยปัญหาที่พบภายในแผนกตัดผ้า คือ ชั้นวางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแม่แบบที่ต้องจัดเก็บ และพนักงานไม่สามารถหยิบแม่แบบตัดผ้าออกจากชั้นวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุหลักมาจากระบบการจัดเก็บไม่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถหาแม่แบบตัดผ้าได้เจอ ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการตัดสินใจตามกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) มาใช้ในการเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการวางระบบการจัดเก็บแม่แบบตัดผ้า โดยมีเกณฑ์หลักในการตัดสินใจ คือ ระยะทาง เวลาในการค้นหาแม่แบบ ความยากง่ายในการนำไปใช้ ความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และความยืดหยุ่น ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการจัดตามประเภทของแม่แบบมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำ งานมากกว่าระบบการจัดเก็บตามความถี่ในการใช้งาน นอกจาก นี้ยังได้มีการนำเอาระบบ Visual Control มาช่วยพัฒนากระบวนการจัดเก็บและการนำแม่แบบออกจากชั้นวางโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของแม่แบบ รวมทั้งมีการนำรหัสที่ง่ายและสะดวกมาช่วยในการกำหนดแม่แบบแต่ละชิ้น ซึ่งประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงพบว่าพนักงานใช้เวลาในการหยิบแม่แบบลดลงจากเดิม 91.2 วินาที เป็น 16.7 วินาที และชั้นวางที่มีอยู่สามารถรองรับการจัดเก็บแม่แบบได้ทั้งหมดโดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 235 ชุด เป็น 563 ชุด

 

คำสำคัญ: ระบบการจัดเก็บ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ระบบควบคุมด้วยการมองเห็น

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to improve a cloth cutting storage system. The main problem of this process is the lack of storage shelves which is not able to cover with the number of cutting patterns and unstandardized storage system which lead to longer picking time and missing search. After analyzing on the current situations and problems, two methods of new systems for storage of cutting patterns were presented, one is based on frequency of using, and another one is based on cutting pattern types. The technique of Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to compare between two alternatives. Under the multi-criteria which are distance, picking time, ease of implementation, company policies and flexibility, the result showed that the second storage system based on pattern types is more suitable as it can solve the insufficient storage spaces and more employees can pick up cutting patterns. The visual control is also applied on. After improvement, picking time is reduced from 91.2 seconds to 16.7 seconds. Moreover, numbers of cutting patterns which can be stored on shelves are increased from 235 patterns to 563 patterns.

 

 

Keywords: Storage System, Analytical Hierarchy Process : AHP, Visual Control

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com