การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปที่มีค่าการแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ตสูงสำหรับไดเวอร์ซิตีเชิงโพลาไรซ์ในย่านความถี่

อาร์เอฟไอดี 900 เมกกะเฮิร์ต

Design of High-Isolation Polarization-Diversity Microstrip Antenna for 900MHz RFID

 

เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร1  สมผล โกศัลวิตร์2  ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง3 และ สมมาตร แสงเงิน2

 

1บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์: 02-988-3666 ต่อ 2217

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 . 1 . ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57110 โทรศัพท์: 05-3916-7412 ต่อ 2342

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received :September 28, 2011

Revised: October 20, 2011

 

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการปรับปรุงค่าการแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ตของสายอากาศไมโครสตริปที่ถูกป้อนสัญญาณด้วยโพรบคู่เพื่อนำไปใช้กับไดเวอร์ซิตีเชิงโพลาไรซ์ สำหรับใช้งานในระบบ อาร์เอฟไอดีในประเทศไทยที่ความถี่ 920-925 เมกกะเฮิร์ต โดยในงานวิจัยนี้จะนำสายอากาศไมโครสตริปที่มีช่องอากาศมาแทรกช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แพทช์ของสายอากาศบริเวณด้านข้างของพอร์ตทั้งสองจุดเพื่อปรับแต่งให้สายอากาศมีค่าการแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ตเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระบบสายอากาศรับและส่งพบว่าเมื่อเพิ่มค่าการแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ตของสายอากาศขึ้นทำให้สายอากาศมีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการแยกแยะการรับโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวตั้งและโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอนได้ดียิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: สายอากาศไมโครสตริปรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ไดเวอร์ ซิตีเชิงโพลาไรซ์, ค่าแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ต

 

Abstract

This paper presents an isolation improvement of a dual probe-fed microstrip antenna for polarization-diversity in RFID system in Thailand (920 - 925MHz). We use a microstrip antenna with an air gap. A polarization diversity microstrip antenna with 30 dB isolation using two orthogonal rectangular slots inserted into a square patch near a feed point. The measured results found to be the same as simulation results.

Keywords: Square patch microstrip antenna, Polarization diversity, Isolation

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com