ระเบียบวิธีการสำหรับการกำจัดสัญญาณแทรกสอดรูปคลื่นไซน์

และสมรรถนะทางสถิติ

Sinusoidal Interference Cancellation Algorithm

and Statistical Performance

 

                                                                                            ราชู พันธ์ฉลาด                                      

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received :September 13, 2011

Revised: October 5, 2011

 

 


บททัดย่อ

บทความนี้นำเสนอระเบียบวิธีแบบกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุดสำหรับกำจัดสัญญาณแทรกสอดรูปคลื่นไซน์ ระบบที่นำเสนอได้นำตัวกำเนิดสัญญาณแบบคับเปิลมาใช้สร้างสัญญาณอ้างอิงให้แก่ระบบแทนการสร้างสัญญาณในรูปแบบตาราง ทำให้สามารถลดการใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูลลงได้ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลการวิเคราะห์สมรรถนะทางสถิติของระบบในรูปของค่าไบแอสค่าคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ย ค่าขอบเขตสเตปไซส์ และ ค่าเวลาคงตัว การเปรียบเทียบระหว่างผลทางทฤษฎีและปฏิบัติพบว่ามีความสอดคล้องกัน  

 

คำสำคัญ: สัญญาณแทรกสอด, สัญญาณ ECG, ระเบียบวิธีแบบกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด

 
Abstract
This paper presents the least mean square algorithm for sinusoidal interference cancellation. The proposed method employs the couple-oscillator to provide the reference signals instead of lookup table. This can reduce the requirement of memory to contain the data. Moreover, statistical performance analysis of the proposed algorithm is carried out in terms of bias, mean square error (MSE), step size bound, and system time constant. The comparisons between theoretical and simulation results have shown that they are agreeable.         
 
Keywords: Interference, ECG signal, Least means square algorithm    
 

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com