สายอากาศไมโครสตริปไดเวอร์ซิตีเชิงโพลาไรซ์แทรกร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าแยกโดดเดี่ยว

Polarization diversity microstrip antenna with increasing high isolation using insert slot

 

คมกฤช บุญยิ่ง1 สมผล โกศัลวิตร์2 อภิณาน กาญจนวาปสถิตย์2 และ ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง3

1บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 .เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์: 02-988-3666 ต่อ 2217

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 . 1 . ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57110 โทรศัพท์: 05-3916-7412 ต่อ 2342

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received April 1, 2011

Revised April 20, 2011

 

บททัดย่อ

บทความนี้นำเสนอสายอากาศไมโครสตริปไดเวอร์ซิตีเชิงโพลาไรซ์ที่มีร่องแทรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าแยกโดดเดี่ยว ในบทความได้กล่าวถึงวิธีการออกแบบและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสายอากาศ นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษา ระบบสายอากาศที่สามารถปรับโพลาไรซ์ได้เองโดยการใช้สายอากาศที่นำเสนอมาเป็นตัวกระจายคลื่น และวงจรต่างๆ ที่นำมาใช้งานร่วมกับสายอากาศ ประกอบด้วย วงจรแบ่งกำลังงานแอคทีฟ วงจรดีเทคเตอร์ วงจรควบคุมสถานะสวิตช์และวงจรอาร์เอฟสวิทช์ ตามลำดับ ผลการทดสอบระบบสายอากาศรับที่สามารถปรับโพลาไรซ์ได้เอง พบว่ามีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการปรับเปลี่ยนโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวตั้งและโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอนได้เป็นอย่างดี

 

คำสำคัญ: สายอากาศไมโครสตริปรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ไดเวอร์ ซิตีเชิงโพลาไรซ์, ค่าแยกโดดเดี่ยวระหว่างพอร์ต, สายอากาศที่สามารถปรับโพลาไรซ์คลื่นได้เอง

 

Abstract

A polarization diversity microstrip antenna with 45 dB isolation using insert rectangular slot is presented in this paper. The design procedure and the electrical characteristics of the proposed antenna are discussed. Furthermore, the adaptive polarized antenna system by using the proposed antenna as the radiating element is investigated and rf circuits for adaptive polarized antenna consists active power divider, control status switch, rf switch respectively. The measured results found to be the same as simulation results.

 

 Keywords: Square patch microstrip antenna, Polarization diversity, Isolation, An adaptive polarized antenna

 

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com