ตัวกรองนอตช์แบบปรับตัว

Adaptive Notch Filter

 

 ราชู พันธ์ฉลาด

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received April 11, 2011

Revised April 18, 2011 


บททัดย่อ

ตัวกรองนอตช์แบบปรับตัวเป็นตัวกรองที่สามารถปรับผลตอบสนองทางความถี่ได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ตัวกรองชนิดนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท เช่น ในงานทางด้านวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมการสื่อสาร บทความนี้ได้กล่าวถึงงานวิจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองชนิดนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวกรองนี้ต่อไปในอนาคต

 

คำสำคัญ: ตัวกรองนอตช์แบบปรับตัว, อัลกอริธึมเกรเดียนต์

 

Abstract

An adaptive notch filter can adjust its frequency response by itself by using the appropriated mathematical algorithm. This filter is interesting because it can be found in many digital signal processing applications such as control engineering, biomedical engineering, electrical power engineering, or telecommunication engineering. This paper presents the review of the researches concerning the adaptive notch filter. The objective is to provide the next generation of researcher the guidance for future development of this filter.    

 Keywords: Adaptive Notch Filter, Gradient Algorithm

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com